Thứ tư,  29/11/2023

Văn Lãng triển khai công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

LSO-Ngày 12/4/2010, huyện Văn Lãng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010.Năm 2009, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Văn Lãng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng và học sinh. Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện và tuyển quân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng địa phương có nhiều tiến bộ.Năm 2010, huyện Văn lãng tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ...

LSO-Ngày 12/4/2010, huyện Văn Lãng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2010.
Năm 2009, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện Văn Lãng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng và học sinh. Thường xuyên chỉ đạo các cơ sở làm tốt công tác tổ chức xây dựng, huấn luyện và tuyển quân, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng địa phương có nhiều tiến bộ.
Năm 2010, huyện Văn lãng tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương. Thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh các cấp. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện.

Hoàng Lan