Thứ tư,  07/12/2022

Cụ thể hóa các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Quyết định số 814/QĐ-TM về việc ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, toàn quân đã đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do sự phát triển của tình hình, có một số nội dung chỉ tiêu không còn phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị nên hiệu quả đạt được chưa cao… Rút kinh nghiệm tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị 917/1999/CT-QP; để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các cơ quan, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tại Quyết định 814/QĐ-TM nội dung,...

Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký Quyết định số 814/QĐ-TM về việc ban hành Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP ngày 22-6-1999 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD).

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 917/1999/CT-QP, toàn quân đã đạt được những kết quả khá toàn diện, góp phần quan trọng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do sự phát triển của tình hình, có một số nội dung chỉ tiêu không còn phù hợp với các loại hình cơ quan, đơn vị nên hiệu quả đạt được chưa cao… Rút kinh nghiệm tổng kết 10 năm thực hiện Chị thị 917/1999/CT-QP; để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các cơ quan, đơn vị VMTD, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tại Quyết định 814/QĐ-TM nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tổ chức thực hiện Tiêu chuẩn 2 (Tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, huấn luyện giỏi) và Tiêu chuẩn 3 (Xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt) đã được cụ thể hóa sát với từng loại hình cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 917, cùng với công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, chỉ tiêu làm cơ sở phấn đấu xây dựng đơn vị VMTD, Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu, người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trực tiếp chủ trì, chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng đơn vị VMTD. Kết quả xây dựng đơn vị VMTD phải được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng, cấp ủy, người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên). Công tác chỉ đạo xây dựng đơn vị VMTD phải đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, triển khai xây dựng toàn diện nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Theo QDND