Thứ tư,  01/02/2023

Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng đạt 100% khá giỏi

LSO-Trong 5 tháng đầu năm 2010, tỉnh ta đã cử được 18 người thuộc đối tượng 2 là Giám đốc, Phó giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh và trực thuộc trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các huyện tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Trường quân sự Quân khu 1 được 2 lớp với kết quả 100% đạt khá giỏi, trong đó có trên 50% đạt loại giỏi. Đối tượng 3 là các trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương của các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh được 2 lớp với 128 người được tổ chức tại Trường quân sự tỉnh. Kết quả 100% đạt khá giỏi, trong đó có gần 70% đạt loại giỏi....

LSO-Trong 5 tháng đầu năm 2010, tỉnh ta đã cử được 18 người thuộc đối tượng 2 là Giám đốc, Phó giám đốc các sở, ban ngành của tỉnh và trực thuộc trung ương; Bí thư, Phó Bí thư các huyện tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh tại Trường quân sự Quân khu 1 được 2 lớp với kết quả 100% đạt khá giỏi, trong đó có trên 50% đạt loại giỏi. Đối tượng 3 là các trưởng, phó phòng và các chức danh tương đương của các cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh được 2 lớp với 128 người được tổ chức tại Trường quân sự tỉnh. Kết quả 100% đạt khá giỏi, trong đó có gần 70% đạt loại giỏi.

Dương Nguyên