Thứ năm,  24/06/2021

Lạng Sơn: sau 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh

LSO-Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng–an ninh (GDQP-AN) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 10 năm qua, (từ năm 2001 đến nay), Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác GDQP toàn dân trong tình hình mới; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về GDQP và các văn bản của bộ, ngành Trung ương. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, địa phương, công tác GDQP-AN cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên; GDQP-AN cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực.Sau 10 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức được trên 250 hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị định…của Trung ương về công tác GDQP-AN. Hội đồng GDQP tỉnh, huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy,...

LSO-Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng–an ninh (GDQP-AN) trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong 10 năm qua, (từ năm 2001 đến nay), Thực hiện Chỉ thị số 62-CT/TW ngày 12/2/2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác GDQP toàn dân trong tình hình mới; Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về GDQP và các văn bản của bộ, ngành Trung ương. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, việc triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị, địa phương, công tác GDQP-AN cho toàn dân; bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên; GDQP-AN cho học sinh, sinh viên có nhiều chuyển biến tích cực.
Sau 10 năm triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức được trên 250 hội nghị quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị định…của Trung ương về công tác GDQP-AN. Hội đồng GDQP tỉnh, huyện đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác GDQP trên địa bàn. Cụ thể:
Công tác GDQP toàn dân được quan tâm đẩy mạnh, tổ chức thực hiện sát với nhiệm vụ chính trị, gắn với thực tiễn cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục có nhiều cải tiến, phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục tập quán, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Qua đó, đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho cán bộ, đảng viên có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến hết tháng 8/2010, toàn tỉnh đã bồi dưỡng được 45.277/50.883 đồng chí, đạt 90%. Trong đó, đối tượng 1 đạt 94,44%; đối tượng 2 đạt 93,13%; đối tượng 3 đạt 95,49%; đối tượng 4 đạt 83,71%; đối tượng 5 đạt 90,08%. Tiêu biểu trong công tác này là các huyện: Hữu Lũng, Bắc Sơn, Viễn thông Lạng Sơn…Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành được bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, một số kỹ năng quân sự cần thiết, đã nâng cao nhận thức về nhiệm vụ QP-AN trong giai đoạn hiện nay, làm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn, công tác lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QP-AN. Năm 2009, thực hiện chủ trương mở rộng diện bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức 1 lớp bồi dưỡng cho 55 chức sắc, nhà tu hành, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào tôn giáo với nhiệm vụ củng cố QP-AN, làm tròn nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của đồng bào tôn giáo vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự hiểu biết, đồng thuận giữa đồng bào theo đạo với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang.
Công tác GDQP-AN cho học sinh, sinh viên luôn được quan tâm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh chỉ đạo các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Qua đó, đã nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, lòng tự hào và tự tôn dân tộc, truyền thống đấu tranh, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh, sinh viên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác GDQP-AN, tỉnh ta tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và của toàn dân trong tổ chức thực hiện công tác GDQP-AN. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân nhận thức sâu sắc vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác GDQP-AN trong nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Kiên quyết làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, nâng cao ý thức quốc phòng cho toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH, củng cố QP-AN.

Minh Thảo