Thứ tư,  07/06/2023

Đình Lập bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đối tượng 4

LSO-Ngày 16/11/2010, Hội đồng giáo dục quốc phòng –an ninh (QPAN) huyện Đình Lập đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 đợt 2 cho trên 80 học viên là trưởng phó các ban ngành, hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trưởng thôn, bí thư chi bộ các xã, thị trấn.Trong thời gian học, các học viên sẽ được phổ biến 9 chuyên đề với các nội dung chính như: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược " diễn biến hoà bình ", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc - tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân...

LSO-Ngày 16/11/2010, Hội đồng giáo dục quốc phòng –an ninh (QPAN) huyện Đình Lập đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 đợt 2 cho trên 80 học viên là trưởng phó các ban ngành, hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trưởng thôn, bí thư chi bộ các xã, thị trấn.
Trong thời gian học, các học viên sẽ được phổ biến 9 chuyên đề với các nội dung chính như: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược ” diễn biến hoà bình “, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề cơ bản về dân tộc – tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng những vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở. Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh dân quân tự vệ, dự bị động viên, bảo vệ công trình quốc phòng và khu vực quân sự…

Thanh Thúy - Nguyễn Cường