Thứ ba,  17/05/2022

Huyện Cao Lộc với công tác bồi dưỡng kiến thức và giáo dục quốc phòng an ninh

LSO-Cao Lộc là huyện biên giới cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng, dân số của huyện trên 75 nghìn người, cơ cấu hành chính gồm 23 xã, thị trấn, có 2 cửa khẩu quốc tế đường sắt và đường bộ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, buôn bán giữa 2 nước. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.Lực lượng dân quân Cao Lộc giúp dân sửa chữa nhàẢnh: Dương NguyênXác định nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh là một nội dung có ý nghĩa tầm quan trọng trong chiến lược đào tạo con người nhằm bồi dưỡng, giáo dục những kiến thức cần thiết cho cán bộ, đảng viên và toàn dân nâng cao nhận thức về đường lối quân sự của Đảng; những năm qua Hội đồng giáo dục QP-AN của huyện đã làm...

LSO-Cao Lộc là huyện biên giới cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, có vị trí chiến lược quan trọng, dân số của huyện trên 75 nghìn người, cơ cấu hành chính gồm 23 xã, thị trấn, có 2 cửa khẩu quốc tế đường sắt và đường bộ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế xã hội, buôn bán giữa 2 nước.
Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tình hình kinh tế của huyện có bước tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Lực lượng dân quân Cao Lộc giúp dân sửa chữa nhà

Ảnh: Dương Nguyên

Xác định nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh là một nội dung có ý nghĩa tầm quan trọng trong chiến lược đào tạo con người nhằm bồi dưỡng, giáo dục những kiến thức cần thiết cho cán bộ, đảng viên và toàn dân nâng cao nhận thức về đường lối quân sự của Đảng; những năm qua Hội đồng giáo dục QP-AN của huyện đã làm tốt chức năng tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác GDQP-AN cho các cấp. Hội đồng GDQP-AN huyện hàng năm đều có kế hoạch triển khai cho công tác GDQP-AN từ huyện đến cơ sở. Công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng được tổ chức triển khai đồng bộ, chặt chẽ đạt hiệu quả thiết thực, được các cấp ủy Đảng quan tâm ủng hộ. Hiện nay hầu hết các lãnh đạo chủ chốt, đảng viên thuộc các đối tượng trên địa bàn huyện được bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định, cụ thể: Đối tượng 2 bồi dưỡng tại Quân khu và tỉnh đạt 95%, đối tượng 3 bồi dưỡng tại tỉnh và huyện đạt 96%, đối tượng 4 bồi dưỡng tại huyện và cụm xã đạt 92%, đối tượng 5 bồi dưỡng tại các cơ sở đạt 87%. Công tác GDQP-AN cho học sinh luôn được các cấp, các ngành quan tâm, Hội đồng GDQP-AN huyện và Ban CHQS huyện là cơ quan thường trực giúp việc cho Hội đồng GDQP-AN huyện phối hợp chặt chẽ với Ban giám hiệu 2 trường THPT trên địa bàn cử các đồng chí cán bộ có kinh nghiệm giảng dạy về công tác quân sự. Hiện nay 2/2 trường THPT được tổ chức học theo phân phối chương trình của Bộ GD và ĐT quy định. Kết quả 100% học sinh đều được học môn GDQP-AN và kiểm tra bắn đạn thật cho 10% so với tổng số học sinh khối 11. Qua kiểm tra các nội dung đạt từ 75% đến 80% khá giỏi trở lên.
Thông qua môn GDQP-AN để từng bước trang bị cho học sinh những nhận thức cơ bản về công tác QPQS-ĐP, âm mưu của các thế lực thù địch những kiến thức quân sự cần thiết đáp ứng với yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Từ những kết quả trên, qua thực hiện công tác GDQP-AN của huyện Cao Lộc những năm qua rút ra một số kinh nghiệm sau:
Một là, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cơ sở tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, thông tư hướng dẫn của cấp trên về công tác GDQP-AN tới cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng công tác GDQP-AN trong tình hình mới.
Hai là, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng GDQP-AN huyện, Hội nghĩa vụ quân sự kiêm công tác QP-AN các xã, thị trấn, đủ số lượng đúng thành phần quy định, nâng cao chất lượng Hội đồng GDQP-AN các cấp đi vào hoạt động có nền nếp.
Ba là, khảo sát nắm chắc các đối tượng bồi dưỡng và chưa bồi dưỡng để xây dựng kế hoạch nội dung chương trình, bố trí giáo viên phù hợp với từng đối tượng bồi dưỡng, bảo đảm chất lượng, tránh tình trạng làm qua loa đại khái, dập khuôn máy móc.

Bốn là, Hội đồng GDQP-AN các cấp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò trách nhiệm các thành viên trong hội đồng, cơ quan thường trực, bộ phận giúp việc cho hội đồng chủ động làm tốt công tác việc kiểm tra sơ tổng kết theo định kỳ, kịp thời biểu dương khen thưởng những đơn vị, cá nhân làm tốt, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện tốt về công tác bồi dưỡng KTQP-AN và GDQP-AN đi vào hoạt động nền nếp, có chiều sâu, bảo đảo chất lượng hiệu quả và thiết thực.

Hoàng Văn Chiến