Thứ hai,  25/10/2021

Thành phố quan tâm công tác quốc phòng địa phương

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng trong tình hình mới, trong năm qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương. Bằng những chương trình cụ thể, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nền quốc phòng toàn dân tới toàn thể nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên, học sinh và sinh viên. Đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.Đồng chí Lương Viết Kiểm, Bí thư Thành uỷ tặng hoa, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong năm 2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc các văn...

LSO-Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quốc phòng trong tình hình mới, trong năm qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng địa phương.
Bằng những chương trình cụ thể, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nền quốc phòng toàn dân tới toàn thể nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên, học sinh và sinh viên. Đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh tế- xã hội kết hợp với củng cố quốc phòng- an ninh, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.
Đồng chí Lương Viết Kiểm, Bí thư Thành uỷ tặng hoa, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc
Thực hiện quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trong năm 2010, UBND thành phố Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp, các ngành quán triệt nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh, về công tác quốc phòng địa phương. Từ khi có Nghị định số 119/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố đã chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng khu vực phòng thủ với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, tạo thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh trên địa bàn. Ban CHQS thành phố cũng tham mưu giúp cấp uỷ và chính quyền chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có kết quả một số nội dung công tác quốc phòng – an ninh (QP-AN) trên địa bàn như: Kiện toàn đủ số lượng và chất lượng cơ cấu hợp lý Hội đồng giáo dục quốc phòng- an ninh (GDQP-AN); xây dựng các quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP-AN các cấp. Công tác GDQP-AN được đẩy mạnh, trong năm 2010 thành phố đã tổ chức tuyên truyền tập trung được 21 buổi về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên qua đến công tác QP-AN, thu hút 12.000 lượt người tham gia. Công tác GD QP-AN đã triển khai rộng khắp tại 9 trường học, với tổng số 8.202 em tham gia học tập. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng quản lý được 7 lớp với 379 người.
Về mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội kết hợp củng cố QP-AN , thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện theo phương châm phát triển kinh tế đi đôi với củng cố QP-AN; tăng trưởng kinh tế là tăng cường tiềm lực QP-AN. Trong năm thành phố đã chú trọng kiện toàn chức danh của 8 ban CHQS phường, xã, 10 ban CHQS cơ quan, 35 cơ sở doanh nghiệp, 97/104 chức danh đội trưởng thôn, khối; triển khai tốt Pháp lệnh số 34/2007 của UB Thường vụ Quốc hội về thực hiện Quy chế dân chủ ở các phường, xã và cơ quan.
Đối với công tác xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thành phố thường xuyên quan tâm kiện toàn xây dựng lực lượng thường trực đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, luôn vững mạnh về tư tưởng và tổ chức. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng luật, trên địa bàn có 8 phường, xã có trung đội dân quân cơ động, dân quân tại chỗ. Ở tại thôn bản có tiểu đội dân quân; xây dựng 10 Ban CHQS, tự vệ các cơ quan. Công tác tiếp nhận, quản lý quân dự bị động viên được chú trọng. Công tác huấn luyện các lực lượng luôn bảo đảm theo quy định. Công tác huấn luyện, kiểm tra quân dự bị động viên được thực hiện nghiêm túc; qua kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện 1 đại đội, quân số bảo đảm 100%, chất lượng huấn luyện đạt khá. Công tác vận động quần chúng, thực hiện các chính sách hậu phương quân đội được Ban CHQS thành phố phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội vận động nhân dân quyên góp tiền vào qũy đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân các ngày lễ tết được gần 60 triệu đồng.
Năm 2010, công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn thành phố luôn đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cấp uỷ chính quyền từ thành phố đến các cơ sở xã, phường và các đơn vị doanh nghiệp đã có nhận thức và hành động đúng đắn về nhiệm vụ của công tác QP-AN trong tình hình mới. Vai trò của lực lượng dân quân tự vệ đã tham gia đắc lực vào nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ninh trên địa bàn. Hoạt động công tác quân sự địa phương đã có tác động sâu sắc vào phát triển kinh tế- xã hội. Với mục tiêu phát triển kinh tế, đi đôi với củng cố QP-AN , xây dựng thành phố ngày càng hoàn thiện trở thành trung tâm phát triển mạnh về kinh tế, vững về chính trị và QP-AN vững chắc của tỉnh, đang là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo xuyên xuốt của toàn Đảng bộ, chính quyền thành phố Lạng Sơn trong giai đoạn 2010-2015.

Phan Cầu