Thứ ba,  03/10/2023

Ghi nhận công tác đào tạo chỉ huy trưởng quân sự xã, phường, thị trấn

LSO-Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, trong đó có 20 xã, một thị trấn giáp biên, nhiều cửa khẩu quốc gia, quốc tế.

LSO-Là tỉnh miền núi, Lạng Sơn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc dài hơn 231km, trong đó có 20 xã, một thị trấn giáp biên, nhiều cửa khẩu quốc gia, quốc tế. Vì vậy, nơi đây còn là địa bàn thu hút nhiều người đến hợp tác làm ăn buôn bán. Kéo theo đó là những vấn đề phức tạp nảy sinh, đòi hỏi phải có lực lượng mạnh để giữ vững quốc phòng, an ninh từ cơ sở.

Dân quân xã Mẫu Sơn trong giờ huấn luyện xạ kích

CÁN BỘ LÀ GỐC CỦA CÔNG VIỆC

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ là gốc của công việc…” và  xác định việc đào tạo cán bộ chỉ huy quân sự cơ sở có vai trò to lớn trong việc  nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chính trị và công tác quốc phòng, an ninh quân sự địa phương, đáp ứng xây dựng khu vực phòng thủ địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân vững mạnh, rộng khắp, Ban Thường vụ  Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 10/11/2003 về nâng cao chất lượng đào tạo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường, thị trấn và Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 11/4/2004 về lãnh đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn của tỉnh. Để thiết thực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện, tỉnh đã chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các cấp triển khai xây dựng quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng, tạo nguồn đào tạo cán bộ cho cơ sở. Tổ chức triển khai cho các huyện, thành phố rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tuyển chọn cử đi đào tạo đúng đối tượng, đủ chỉ tiêu, ưu tiên tuyển chọn những cán bộ đang giữ chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó, cán bộ phân đội dân quân tự vệ trong đó trú trọng đào tạo cán bộ là con em dân tộc để làm nguồn cho cơ sở.

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC ĐÀO TẠO ĐÚNG HƯỚNG

Với phương châm kế thừa và phát huy những gì hiện đang có, trong những năm qua, công tác đào tạo chỉ huy trưởng quân sự, xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh đã đi đúng hướng và thu được nhiều kết quả khả quan. Từ 2002 đến nay tỉnh đã tổ chức đào tạo 3 khóa cho 335 đồng chí trong đó đang giữ các chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã chiếm 68%, là đảng viên chiếm 53%; tốt nghiệp PTTH chiếm hơn 90%. Về thành phần dân tộc Tày, Nùng chiếm gần 90%. Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ ở cơ sở về bản lĩnh chính trị, tỉnh còn tiến hành đào tạo bổ sung chương trình lý luận cho các đối tượng, trong đó khối kiến thức về lý luận chiếm 38%, khối kiến thức về quản lý Nhà nước chiếm 8,7%… Trong thời gian đào tạo các khóa học, Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo làm tốt mọi công tác đảm bảo, đáp ứng về kinh phí cơ sở vật chất cho huấn luyện và đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, giáo viên, học viên, tạo điều kiện thuận lợi cho học viên an tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Đồng thời Ban Chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra, đồn đốc, qua đó phát hiện những khâu yếu, mặt yếu để khắc phục kịp thời những vướng mắc, bất cập trong quá trình đào tạo. Nhờ làm tốt khâu tuyển chọn đầu vào và đầu tư đào tạo đúng hướng, sau khi hoàn thành khóa học trở về địa phương, các đồng chí chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã vẫn giữ nguyên chức vụ như trước khi đi học, các đối tượng khác được sắp xếp, bố trí giữ các chức danh. Trong tổng số 335 học viên tốt nghiệp ra trường, có 309 đồng chí được bố trí chức vụ là chỉ huy trưởng và chỉ huy phó Ban CHQS cấp xã, đạt hơn 92%. Hiện số chỉ huy trưởng của Ban CHQS xã, phường, thị trấn tham gia cấp ủy chiếm gần 58%, là thành viên của Ủy ban nhân dân chiếm hơn 60%. Qua đào tạo, số cán bộ Ban CHQS cấp xã có sức khỏe tốt, có phẩm chất đạo đức chính trị và chuyên ngành quân sự cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao cơ bản tốt. Do đó kết quả công tác quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh những năm gần đây có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ nét. Nhiều đồng chí đã phát triển lên các cương vị cao hơn trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

THAY CHO LỜI KẾT

Nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn là  một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; từ nhận thức đó, tỉnh đã có bước đột phá trong việc chú trọng đào tạo, quy hoạch cán bộ Ban CHQS cấp xã để xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ đúng chức danh đào tạo, đã tạo thành “đòn bẩy” trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, an ninh từ cơ sở. Đồng thời hằng năm cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn ở các cấp để cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quân sự Ban CHQS cấp xã, góp phần thực hiện công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng vững mạnh, rộng khắp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

SẦM THẠCH