Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình khoa học có phạm vi nghiên cứu rộng, giàu tính thực tiễn, có hàm lượng khoa học cao, có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã làm rõ: Cơ sở khoa học để xác định nội dung, nhiệm vụ nghiên cứu; đề xuất, luận giải nhiều nội dung mới mang tính thực tiễn đang đặt ra trong nghệ thuật quân sự Việt Nam giai đoạn hiện nay, làm cơ sở đối phó với các hình thái chiến tranh kiểu mới của các thế lực thù địch, trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Đề tài đã đưa ra hệ thống giải pháp tổ chức thực hiện có tính khả thi, đặc biệt đã chú trọng đi vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay về ngăn chặn, đẩy lùi chiến tranh “phi quy ước” (nếu xảy ra) và các kiến nghị hợp lý. Nội dung đề tài nghiên cứu phù hợp với đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam. Quá trình tổ chức nghiên cứu, Ban Chủ nhiệm đề tài đã huy động được nhiều tướng lĩnh, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực, phạm vi nghiên cứu của đề tài; đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chặt chẽ, công phu, nghiêm túc, thực hiện đầy đủ các nội dung trong từng sản phẩm, đúng quy trình, theo nhiệm vụ của đề tài đã xác định.

Đánh giá, nghiệm thu Đề tài về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài.
Đánh giá, nghiệm thu Đề tài về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới
Quang cảnh buổi đánh giá, nghiệm thu đề tài.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị thực tiễn cao, sau khi được bổ sung, hoàn chỉnh theo quy chế chung sẽ được chuyển giao cho các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, làm cơ sở để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, đào tạo; xây dựng phương án, chuẩn bị thế trận và lực lượng ở cấp quy mô chiến lược; sẵn sàng đối phó với các hình thái chiến tranh mới của các thế lực thù địch, trong đó có hình thái chiến tranh “phi quy ước”; đồng thời các cơ quan, đơn vị có liên quan, các học viện, nhà trường trong quân đội sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, huấn luyện cơ bản, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá, qua đó công nhận đề tài khoa học đạt loại xuất sắc và đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng Chủ nhiệm đề tài.