Theo đánh giá, giai đoạn 2016-2020 công tác khắc phục hậu quả BMCĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam đã thu được những kết quả nổi bật: Xây dựng được các văn bản, quy định nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác khắc phục hậu quả BMCĐHH/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam. Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả BMCĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam được kiện toàn, bảo đảm chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Công tác xử lý BMCĐHH/dioxin ở những điểm nóng đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giảm thiểu tác hại đến môi trường và con người. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, hợp tác quốc tế, vận động tài trợ, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701 Bộ Quốc phòng đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức bảo đảm nguồn vốn, vận động tài trợ quốc tế để triển khai công tác khắc phục hậu quả BMCĐHH, rà phá từ 30.000 đến 50.000 ha/năm trong khuôn khổ các dự án từ nguồn vốn trong nước, quốc tế. Giai đoạn 2010 đến 2020, đã khảo sát và rà phá bom mìn 485.000 ha. Tổ chức xử lý triệt để, cô lập an toàn được 2 trong số 3 điểm nóng ô nhiễm chất độc hóa học/dioxin ở Việt Nam (Sân bay Đà Nẵng và Sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định). Làm tốt công tác giải quyết chính sách, hỗ trợ nạn nhân BMCĐHH/dioxin với khoảng 163.000 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học/dioxin và hơn 73.000 con đẻ của họ. Xây dựng khoảng 100 cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật, nạn nhân BMCĐHH/dioxin, hỗ trợ 5.860 lượt nạn nhân bom mìn và đối tượng hưởng lợi khác…

Khảo sát, rà phá trên 485.000 ha đất có bom mìn
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

 

Năm 2021, tiếp tục tham mưu, kiện toàn Ban Chỉ đạo 701, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 701, ổn định tổ chức, bảo đảm thống nhất. Tổ chức xây dựng, trình Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia giai đoạn 2015-2025, phương hướng đến năm 2030 về khắc phục hậu quả BMCĐHH sau chiến tranh ở Việt Nam đối với con người và môi trường. Tham mưu, tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về khắc phục hậu quả BMCĐHH/dioxin. Tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, vận động tài trợ và tăng cường xã hội hoá để thu hút nguồn vốn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, biểu dương những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong công tác tuyên truyền khắc phục hậu quả BMCĐHH/dioxin và nhấn mạnh: Tập trung rà soát, bổ sung và hoàn thiện các văn bản theo từng ngành, lĩnh vực, nhất là xây dựng các văn bản, kế hoạch phải gắn với chỉ tiêu, chỉ số, từ dễ đến khó. Thường xuyên cập nhật thông tin, số liệu về BMCĐHH, nạn nhân. Các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ những phần việc được giao theo chức trách nhiệm vụ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn, thanh quyết toán. Tăng cường hợp tác quốc tế thu hút đầu tư, chủ động khai thác các nguồn lực tài chính. Đẩy mạnh công tác truyền thông về khắc phục hậu quả BMCĐHH cũng như nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học có tính thực tế cao vào khắc phục hậu quả BMCĐHH. Làm tốt công tác sơ, tổng kết và thực hiện tốt bốn ưu tiên (xử lý dioxin, khắc phục bom mìn, vật nổ ở những địa bàn trọng điểm; hỗ trợ nạn nhân nhiễm độc dioxin và huy động nguồn lực đầu tư)…