Ban hành thông tư quy định về hoạt động giám định chất lượng hàng quốc phòng
 Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, kiểm tra sản phẩm của Nhà máy Z115 (ảnh chụp vào thời điểm không có dịch Covid-19). Ảnh: VĂN TRUNG/qdnd.vn

 

Theo Thông tư số 112/2021/TT-BQP: Sửa đổi khoản 3 (Điều 7), khoản 1, 3 (Điều 19); sửa đổi, bổ sung khoản 1 (Điều 21), Điều 28, khoản 3 (Điều 30); bổ sung khoản 3 (Điều 32). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-10-2021. Các cơ quan, đơn vị có liên quan cần nắm chắc các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư 112 để thực hiện các hoạt động về giám định chất lượng hàng quốc phòng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Tổng Tham mưu trưởng, Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành thông tư này. Giao Cục trưởng Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng hướng dẫn thực hiện.

Phụ lục của Thông tư số 112/2021/TT-BQP cũng quy định thẻ giám định viên bằng nhựa, in màu hai mặt có kích thước 54 x 86mm với nội dung: Mặt trước in ảnh của giám định viên và chữ in màu xanh lá cây; mặt sau quy định sử dụng mã vạch hai chiều theo chuẩn QR chứa thông tin về giám định viên; chữ in và mã QR màu đen. Hình nền thẻ là hình quân hiệu màu be trên nền sóng sin cách điệu. Thông tin trong mã vạch hai chiều, gồm: Họ tên, đơn vị, mã số, lĩnh vực giám định, số và ngày ban hành của quyết định chứng nhận giám định viên.