Quán triệt sâu sắc lời căn dặn đó, 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách cơ quan chỉ huy, tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân (QĐND) và Dân quân tự vệ (DQTV) Việt Nam, đó là: Nghiên cứu, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng (QS, QP); tổ chức xây dựng QĐND và lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; chỉ huy quân và dân ta chiến đấu giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng trong thời kỳ mới
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác kiểm tra gian trưng bày trong khuôn khổ Army Games 2021 tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Huy 

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, quán triệt quan điểm chiến tranh nhân dân, đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện”, Bộ Tổng Tham mưu đã tham mưu, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) ba thứ quân ngày càng vững mạnh, là lực lượng nòng cốt để phát triển thế trận chiến tranh nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân kháng chiến; cử cán bộ tham gia chiến đấu cùng các đơn vị, bám sát thực tế chiến trường để nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện bộ đội, tìm ra cách đánh hiệu quả, kịp thời tham mưu, đề xuất với Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh báo cáo Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mở các chiến dịch và chỉ đạo tác chiến giành thắng lợi, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, quân và dân ta phải đối đầu với “cỗ máy chiến tranh” mạnh nhất thế giới, Bộ Tổng Tham mưu đã tích cực, chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình mọi mặt; nhận định, đánh giá chính xác, kịp thời âm mưu, thủ đoạn, quy luật hoạt động của địch, tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối QS, QP, xây dựng các kế hoạch tác chiến chiến lược đúng đắn; xây dựng LLVT ba thứ quân, xây dựng QĐND có đủ các quân chủng, binh chủng, quân đoàn chủ lực, các căn cứ hậu cần, kỹ thuật… Vừa làm tốt công tác tham mưu chiến lược, Bộ Tổng Tham mưu vừa trực tiếp chỉ huy đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, cùng với tham mưu, xây dựng kế hoạch, giúp Bộ Tổng Tư lệnh chỉ huy tác chiến trên khắp các mặt trận, nắm chắc diễn biến tình hình hằng ngày, hằng giờ, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo tác chiến chiến lược tại Tổng hành dinh, đoàn cán bộ Bộ Tổng Tham mưu do đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu đã vào trực tiếp chỉ đạo, chỉ huy các chiến dịch có ý nghĩa quyết định: Tây Nguyên, Trị-Thiên-Huế, Đà Nẵng và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Phát huy những bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu chiến lược, chỉ đạo, chỉ huy tác chiến trong hai cuộc kháng chiến, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, chỉ huy LLVT đánh thắng cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời làm tròn nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia và cách mạng Lào. Đất nước hòa bình, Bộ Tổng Tham mưu tập trung nghiên cứu, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối QS, QP; chỉ đạo và tổ chức thực hiện những vấn đề lớn về điều chỉnh chiến lược, xây dựng QĐND và DQTV; kết hợp chặt chẽ chiến lược phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, tăng cường thế trận phòng thủ đất nước… Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên nêu cao cảnh giác, dự báo chính xác âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đề xuất những đối sách hợp lý và trực tiếp chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng trong thời kỳ mới
 Tiểu đoàn Vệ binh 1 (Lữ đoàn 144, Bộ Tổng Tham mưu).

Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Tổng Tham mưu đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất, giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, linh hoạt, cơ động, hiệu quả, khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao; xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị hùng hậu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu chủ động nghiên cứu, đề xuất ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về QS, QP; chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập trong toàn quân và DQTV; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống; ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn… Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, nhất là kết quả các cuộc hội thi, hội thao quốc tế về QS, QP của Quân đội ta trong những năm qua tiến bộ rõ nét, cùng với công tác đối ngoại QS, QP được triển khai hiệu quả đã góp phần nâng cao vị thế của QĐND Việt Nam và đất nước ta trên trường quốc tế.

76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang “Trung thành-mưu lược, tận tụy-sáng tạo, đoàn kết-hiệp đồng, quyết chiến-quyết thắng” và không ngừng vun đắp, gìn giữ, phát huy truyền thống vẻ vang đó trong mọi điều kiện hoàn cảnh; góp phần quan trọng vào sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội ta và thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu hôm nay rất vinh dự, tự hào vì tất cả những chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong thời đại Hồ Chí Minh cũng như sự phát triển của QĐND Việt Nam, của nền QPTD vững mạnh đều có đóng góp hết sức quan trọng, mang dấu ấn đậm nét của Bộ Tổng Tham mưu.

Trong giai đoạn cách mạng mới, với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược về QS, QP, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và phương hướng, mục tiêu xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng trong những năm tới, đòi hỏi Bộ Tổng Tham mưu phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng Bộ Tổng Tham mưu thực sự vững mạnh toàn diện theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Trong đó, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, nhiệm vụ sau:

Một là, luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình; làm tốt công tác tham mưu chiến lược về QS, QP, bảo vệ Tổ quốc.

Để thực hiện tốt công tác này, từng cán bộ, từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tổng Tham mưu phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở đó, đưa ra những dự báo chiến lược về tình hình thế giới, khu vực, xu hướng vận động, phát triển của tình hình, từ đó xác định rõ đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để kịp thời tham mưu xử lý chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Tập trung xây dựng, bổ sung chủ trương chiến lược và các phương án, kế hoạch phòng thủ đất nước. Điều chỉnh thế bố trí chiến lược phù hợp; nâng cao chất lượng xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng các tuyến phòng thủ và khu vực phòng thủ vững chắc… Thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu bổ sung, phát triển đường lối và nghệ thuật quân sự, đề xuất các chính sách đối với LLVT và những vấn đề liên quan đến công tác QS, QP, xây dựng quân đội.

Hai là, tập trung tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng DQTV vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị hùng hậu.

Đây là nội dung công tác đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu chủ động tham mưu, chỉ đạo, tổ chức xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; trước mắt, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tổ chức QĐND Việt Nam trong tình hình mới (giai đoạn 2020-2025), điều chỉnh tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh; cơ cấu đồng bộ, hợp lý; tập trung xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, làm cơ sở để từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại. Đồng thời, phát huy và huy động tiềm lực của nền kinh tế quốc dân vào việc xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, đưa nền công nghiệp quốc phòng trở thành một mũi nhọn trong nền công nghiệp quốc gia. Tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu theo các nghị quyết, chỉ thị của trên về xây dựng, huấn luyện, đào tạo trong QĐND Việt Nam. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện phù hợp với thực tiễn. Tăng cường huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao năng lực tác chiến của mọi đơn vị, lực lượng phù hợp với yêu cầu xây dựng quân đội ngày càng chính quy, hiện đại. Tập trung nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao; tổ chức diễn tập sát với môi trường tác chiến và các tình huống phức tạp. Thực hiện tốt phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; có giải pháp đột phá thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào quân đội.

Làm tốt công tác tham mưu, tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng chính trị ngày càng cao. Coi trọng xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu chiến lược.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì và đội ngũ chuyên gia của Bộ Tổng Tham mưu có liên quan trực tiếp đến năng lực tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành QĐND và lực lượng DQTV hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, bảo đảm cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì cấp chiến lược có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm; trí tuệ, mưu lược, giỏi chỉ huy tham mưu hiệp đồng tác chiến, nhất là trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu giàu tâm huyết, có năng lực tư duy toàn diện cả về quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật, công nghệ, năng lực hoạt động thực tiễn ở tầm chiến lược, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bốn là, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, và cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu.

Trong công tác xây dựng đảng bộ, cần chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên luôn trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thống nhất cao và tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nhận diện, phân biệt rõ đối tác, đối tượng, không mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trình độ, năng lực lãnh đạo, năng lực cụ thể hóa nghị quyết của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Luôn chủ động đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tốt trí tuệ, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, của đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm của bí thư cấp ủy để xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

*   *  *

Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống, mỗi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu càng thêm tự hào, tin tưởng, không ngừng phát huy truyền thống “Trung thành-mưu lược, tận tụy-sáng tạo, đoàn kết-hiệp đồng, quyết chiến-quyết thắng”, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ vào việc xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện và sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu cùng ngành tham mưu toàn quân đang tiếp tục phát huy cao nhất trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác tham mưu, chỉ đạo và trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch đạt kết quả cao, để Quân đội ta và DQTV cả nước luôn thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu, góp phần cùng cả nước sớm đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống bình yên trở lại cho nhân dân.

Thượng tướng NGUYỄN TÂN CƯƠNG 

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

(1) Lịch sử Bộ Tổng Tham mưu trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), Nhà xuất bản QĐND, Hà Nội, 2015, tr. 10-11