Thứ ba,  28/03/2023

Đảng ủy Quân sự huyện Văn Quan chú trọng công tác giáo dục chính trị

– Những năm qua, Đảng ủy Quân sự huyện Văn Quan luôn chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống trong toàn lực lượng. Qua đó, góp phần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thượng tá Hoàng Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Quan cho biết: Đảng ủy Quân sự huyện đã tập trung quán triệt học tập, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 2677/QĐ-BQP ngày 23/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Đồng thời, đơn vị phát huy vai trò làm tốt công tác tham mưu, xây dựng các nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phong phú, chú trọng biên soạn những nội dung giáo dục phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Văn Quan tìm hiểu truyền thống lịch sử đơn vị qua các thời kỳ

Với tinh thần “xây” đi đôi với “chống”, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi tiêu cực, công tác giáo dục chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức bằng nhiều hình thức, biện pháp như: Nghiên cứu học tập chuyên đề, sinh hoạt chính trị, tư tưởng; thông báo thời sự, đọc báo, nghe đài, xem chương trình thời sự, sinh hoạt tổ; thông qua các khẩu hiệu hành động, các ngày lễ lớn của đất nước và của quân đội.

Nổi bật, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã tổ chức lực lượng cho bộ đội thường trực học tập các chuyên đề: Nâng cao nhận thức của quân nhân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận diện âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “bất tuân dân sự” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác giáo dục, quản lý bộ đội, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trong trong lực lượng vũ trang Quân khu 1; công tác tư tưởng và biện pháp tiến hành công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở… quân số tham gia học tập đạt từ 97% trở lên.

Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ bằng các hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả. Đồng chí Hoàng Kim Tiền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Văn Quan cho biết: Đơn vị chú trọng giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân với các nội dung về chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; cập nhật nội dung về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh; công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ; một số vấn đề về chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng và Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân về mục tiêu, quan điểm, phương châm của Đảng, Nhà nước và Quân đội về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Qua giáo dục chính trị đã giúp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức về truyền thống, nhiệm vụ cách mạng của quân đội, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự; kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên, quần chúng những sự kiện chính trị nổi bật, những vấn đề nhảy cảm về tình hình thế giới, khu vực và trong nước.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy Quân sự huyện Văn Quan luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong tư tưởng và hành động, tăng cường đoàn kết, nhất trí, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đồng thời, tô thắm và phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ thực tiễn triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng 5 năm (2017 – 2021), 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.  Năm 2022, Ban CHQS huyện đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

NÔNG ĐÌNH QUANG