Bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn chính là các cơ quan, đơn vị thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên cho cán bộ, chiến sĩ; giáo dục cho bộ đội phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả CTKT. Thực tế, những năm qua, các đơn vị kỹ thuật của quân khu đã sửa chữa, bảo đảm đồng bộ hàng trăm xe ô tô, hàng chục xe tăng-thiết giáp, hàng nghìn súng pháo các loại; xây dựng, hoàn thiện các kho đạn, kho vũ khí bộ binh đúng tiêu chuẩn; tự sản xuất nhiều chi tiết phục vụ cho sửa chữa, phục hồi vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Trên cơ sở Nghị quyết số 382-NQ/ĐUQSTW ngày 29-11-2007 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, Đảng ủy Quân khu 5 kịp thời cụ thể hóa, ban hành Nghị quyết số 14-NQ/ĐU ngày 24-9-2008 về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới với những chủ trương, giải pháp thiết thực, có tính khả thi cao. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc bám sát Nghị quyết 14 của Đảng ủy Quân khu, tổ chức quán triệt sâu rộng, ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và triển khai thực hiện đồng bộ; thường xuyên kiểm tra và định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm nghiêm túc.

Chất lượng công tác kỹ thuật đi vào chiều sâu vững chắc
Lãnh đạo Cục Kỹ thuật Quân khu 5 kiểm tra công tác kỹ thuật tại Phân xưởng Cơ khí-Cơ điện (Xưởng Sửa chữa ô tô 367). Ảnh: VĨNH LỘC 

Ngành kỹ thuật xác định nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật, đạt đến trình độ làm chủ VKTBKT, chủ động giải quyết những tình huống phức tạp xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, công tác huấn luyện kỹ thuật trong LLVT quân khu luôn bám sát chỉ lệnh, chỉ thị, hướng dẫn và yêu cầu nhiệm vụ. Các cơ sở kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ, kho tàng, trạm xưởng từ cấp quân khu đến các đơn vị được tổ chức theo hệ thống thống nhất. Qua đó, công tác tiếp nhận, cấp phát, thu hồi, điều chuyển, xử lý, quản lý, đánh giá chất lượng và tình trạng đồng bộ các loại VKTBKT ở các địa phương, đơn vị được triển khai theo hướng “chính quy, thống nhất, an toàn”. Chất lượng công tác kỹ thuật, nhất là việc bảo đảm trang bị, bảo đảm kỹ thuật từng bước đi vào chiều sâu, vững chắc.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo, ngành kỹ thuật Quân khu 5 đã huy động ngân sách địa phương và trích nguồn vốn tự có hơn 148 tỷ đồng để củng cố cơ sở kỹ thuật, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà che trang bị kỹ thuật và hệ thống kho vũ khí, đạn. Đến nay, hệ thống kho vũ khí đạn cấp huyện được xây dựng và nâng cấp theo mẫu quy định đạt 94,3%; Hệ thống kho cấp tỉnh, sư đoàn, lữ đoàn xây dựng cơ bản đạt 95%. Hệ thống kho quân khí cấp chiến dịch được quy hoạch và triển khai xây dựng tại vị trí mới theo kế hoạch. Hệ thống cơ sở sửa chữa các cấp trong quân khu cơ bản được xây dựng và nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, sửa chữa theo phân cấp đạt 92%. Nguồn ngân sách đầu tư chiều sâu công nghệ, trang thiết bị trạm xưởng hơn 133,1 tỷ đồng.

Công tác huấn luyện kỹ thuật được duy trì chặt chẽ, đến nay trình độ, năng lực quản lý, khai thác VKTBKT của đội ngũ cán bộ, nhân viên được nâng cao. Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT của LLVT Quân khu được triển khai đúng định hướng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. Toàn Quân khu đã triển khai 2.118 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật (51 đề tài cấp Bộ, 299 đề tài, sáng kiến cấp Quân khu, 1.768 sáng kiến cấp cơ sở), được áp dụng hiệu quả tại các đơn vị, giúp tiết kiệm ngân sách hơn 156 tỷ đồng…

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 50 Quân khu 5, Cục Kỹ thuật luôn tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, thực hiện nhiều biện pháp hướng Cuộc vận động 50 về cơ sở, làm chuyển biến nhận thức, xây dựng ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động trong LLVT quân khu; trong đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục Kỹ thuật luôn thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu.

Để Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu, các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu đều phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiếp cận nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm đưa vào ứng dụng, khai thác hiệu quả trong các hoạt động của LLVT. Hằng năm, ngành kỹ thuật Quân khu có hàng chục sáng kiến, đề tài được ứng dụng vào thực tế, góp phần nâng cao chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT, từng bước khắc phục tình trạng thiếu phụ tùng, vật tư. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp triển khai công tác động viên kỹ thuật, cả về lực lượng, phương tiện và cơ sở kỹ thuật. Các ngành, đơn vị củng cố, kiện toàn, xây dựng cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật vững mạnh toàn diện, đủ khả năng làm nòng cốt tiến hành công tác kỹ thuật, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT Quân khu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, ngành kỹ thuật Quân khu 5 đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ. Qua đó khẳng định, bất cứ trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào thì VKTBKT, phương tiện cũng là nội dung quan trọng nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, của LLVT Quân khu 5.