Thứ hai,  27/03/2023

Xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân

– Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đến các cấp, các ngành; ban hành các nghị quyết, đề án chuyên đề về công tác quốc phòng, an ninh (QPAN), xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động, kế hoạch công tác; chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và Nhân dân về nội dung của nghị quyết… qua đó, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Báo Người lao động trao tặng cờ Tổ quốc cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân khu vực biên giới

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác này. Trong đó, đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn theo đúng quy định Điều lệ Đảng, bảo đảm về số lượng, cơ cấu, toàn đảng bộ hiện có 745 tổ chức cơ sở đảng (có 3.225 tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, với trên 64.800 đảng viên). Cùng đó, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp cơ sở, cấp ủy các cấp đã thành lập 53 chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn. Hằng năm, có trên 78% chi bộ quân sự đạt trong sạch vững mạnh; có từ 94,1% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cùng với đó, nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân vững chắc, lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao là một nội dung quan trọng mà Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI đã đề ra. Vì vậy, trong 10 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng lực lượng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng bộ đội thường trực thường xuyên được kiện toàn ổn định quân số biên chế; lực lượng dự bị động viên được quản lý chặt chẽ, làm tốt công tác phúc tra, kiểm tra, sắp xếp vào các đơn vị, đầu mối đạt 100%; dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, có tổ chức biên chế phù hợp với tình hình nhiệm vụ của từng huyện, thành phố với 322 cơ sở dân quân tự vệ trên toàn tỉnh; tổ chức tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Lực lượng công an thực hiện tốt chủ trương của Bộ Công an về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bố trí, sử dụng cán bộ, hoàn thành Đề án điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã với 1.004 cán bộ công an chính quy được bố trí tại 195/195 xã, thị trấn…

Lực lượng vũ trang tỉnh tại lễ ra quân huấn luyện năm 2023

Đơn vị điển hình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI thời gian qua là thành phố Lạng Sơn. Theo đó, thực hiện nghị quyết, thành phố Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh, chất lượng hiệu quả công việc nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết: Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng LLVT vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường thực hiện xây dựng lực lượng, huấn luyện dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, thực hiện phương châm “tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng huy động khi có tình huống”. Từ năm 2013 đến nay, thành phố đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 1 lần, diễn tập phòng chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn 2 lần; diễn tập chiến đấu trị an cấp xã được 16 lượt, đạt 100% kế hoạch… Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế – xã hội.

Cùng đó, tỉnh cũng tập trung thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế – xã hội kết hợp chặt chẽ với đảm bảo QPAN. Trong những năm qua, kinh tế – xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn giai đoạn 2013 – 2022 ước đạt 6,04%; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 51,72 triệu đồng, gấp 2,28 lần so với năm 2012; hết năm 2022, toàn tỉnh có 85/181 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm trên 3%/năm, hết năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh là 8,92%… qua đó, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên, QPAN được củng cố, tăng cường.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Đảng; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của cấp ủy đối với LLVT tỉnh; chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ nền nếp sinh hoạt của cấp ủy đảng các cấp; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người chủ trì cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng học tập, giáo dục, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác QPAN đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bội đội Biên phòng tỉnh

“Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 22/7/2011 về tổ chức triển khai thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; phối hợp với các sở, ngành liên quan và các huyện biên giới tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thành lập tiểu ban cửa khẩu để phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới, cửa khẩu; tham mưu, triển khai Chương trình kết nghĩa “Xây dựng Đồn – Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”; thí điểm giao lưu công tác chính trị giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và Trạm Kiểm tra Biên phòng (nay là Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh) Hữu Nghị Quan, Trung Quốc. Các đồn biên phòng đã tham mưu UBND các huyện biên giới tổ chức hội đàm, thống nhất với cấp huyện phía đối diện kết nghĩa 11 cụm dân cư hai bên biên giới và triển khai các hoạt động đối ngoại Nhân dân; lực lượng BĐBP đã phối hợp với lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội nói chung, địa bàn khu vực biên giới nói riêng; phối hợp với lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên và người dân các xã, thị trấn biên giới tổ chức tuần tra, quan sát, giám sát việc xây dựng các công trình trên biên giới, không để xảy ra vi phạm hiệp định về quy chế quản lý, bảo vệ biên giới”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

“Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về nội dung Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Đặc biệt là thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phản bác các luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch; phòng, chống, đấu tranh có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Nổi bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quốc phòng, an ninh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin, lập trang, nhóm kín như: Zalo, Facebook, Mocha35 để trao đổi thông tin, tuyên truyền… Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của tỉnh về chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

ĐÌNH QUANG - DƯƠNG KIM