Thứ sáu,  23/02/2024

Văn Lãng phát triển chi bộ quân sự rộng khắp

– Những năm qua, Huyện ủy Văn Lãng đã quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luật số 41-KL/TW, ngày 31/3/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới”; các văn bản hướng dẫn của cấp trên về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Theo đó, cấp ủy các cấp đã có sự quan tâm đúng mức đến việc củng cố thành lập, kiện toàn chi bộ quân sự, cơ cấu thành phần đảng viên trong chi bộ đúng quy định, hướng dẫn và bảo đảm chỉ tiêu xây dựng chi bộ quân sự có cấp ủy, góp phần tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang và công tác quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Lãng tặng hoa chúc mừng thành lập Chi bộ quân sự xã Tân Tác, huyện Văn Lãng

Huyện Văn Lãng có 17 xã, thị trấn (có 5 xã biên giới), có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh. Tân Thanh là một xã biên giới của huyện Văn Lãng, năm 2011, Chi bộ quân sự xã Tân Thanh được thành lập đầu tiên. Chi bộ đã từng bước phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo Ban CHQS xã và đảng viên trong thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Hiển, Phó Bí thư Chi bộ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Tân Thanh cho biết: Chi bộ luôn phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; làm tốt công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, xây dựng cơ quan quân sự xã, trung đội dân quân cơ động, tiểu đội dân quân thường trực biên giới vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại cơ sở.

Từ bước đầu thành lập Chi bộ quân sự xã Tân Thanh và bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, trong giai đoạn năm 2012 – 2020, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Huyện ủy lãnh đạo thành lập chi bộ quân sự 4 xã biên giới còn lại và 3 xã, thị trấn nội địa trên địa bàn huyện, đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động theo đúng Hướng dẫn số 10-HD/BTCTW ngày 6/3/2012 của Ban Tổ chức Trung ương. Chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã phát huy vai trò, tổ chức quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là hệ thống các văn bản có liên quan đến công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Qua đó, giúp lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, chủ động phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thượng tá Nông Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Lãng khẳng định: Chi bộ quân sự các xã, thị trấn được thành lập là sự cần thiết để tập trung lãnh đạo chuyên đề, chuyên sâu về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Luật lực lượng dự bị động viên và tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đồng bộ, hiệu quả hơn. Năm 2021, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khảo sát, đánh giá mô hình hoạt động của chi bộ quân sự các xã, thị trấn để tham mưu Huyện ủy lãnh đạo thành lập chi bộ quân sự các xã còn lại. Đến hết tháng 4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng đã quyết định thành lập 9 chi bộ quân sự các xã còn lại, nâng tổng số chi bộ quân sự trên địa bàn huyện lên 17/17 chi bộ.

Từ khi được thành lập đến nay, chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt thường xuyên từ ngày 12 đến 15 hằng tháng, thể hiện rõ việc chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, nội dung sinh hoạt sát với nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, làm tốt công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Nổi bật từ năm 2022 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được 14 đồng chí dân quân vào Đảng, góp phần nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ. Cụ thể, nếu như năm 2011, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ của huyện Văn Lãng chiếm khoảng 17%, đến năm 2022 đã tăng lên hơn 25%. Đồng thời, chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các xã, thị trấn duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiếu đấu, kết quả kiểm tra, đánh giá công tác học tập, huấn luyện 5 năm (2018 – 2022) đối với cơ sở dân quân tự vệ 100% đạt khá, giỏi.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Văn Lãng là một huyện điển hình trong phát triển chi bộ quân sự. Huyện ủy đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và tạo mọi điều kiện thuận lợi để chi bộ quân sự các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả. Ban CHQS huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy và các đảng ủy các xã, thị trấn hướng dẫn chi bộ quân sự các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung sinh hoạt theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.

ĐÌNH QUANG