Thứ tư,  28/09/2022

Chính sách mới, quyết định mới

Ngày 5-10, Chính phủ ra Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13-8-2008 của Chính phủ về chống thư rác. Theo đó, sửa đổi, bổ sung các Điều 3, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 43.Riêng hai điều 40 và 42 được bổ sung điều khoản phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với hành vi không hoàn lại cước theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn hoặc không thông báo cho người sử dụng về việc hoàn cước; cung cấp các phần mềm hoặc trang thông tin điện tử có thu cước mà không có chức năng cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý sử dụng dịch vụ với mức cước tương ứng; giả mạo tên hoặc địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...
Ngày 5-10, Chính phủ ra Nghị định số 77/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13-8-2008 của Chính phủ về chống thư rác. Theo đó, sửa đổi, bổ sung các Điều 3, 4, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 36, 37, 38, 39, 43.

Riêng hai điều 40 và 42 được bổ sung điều khoản phạt tiền từ 60 triệu đến 80 triệu đồng đối với hành vi không hoàn lại cước theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn hoặc không thông báo cho người sử dụng về việc hoàn cước; cung cấp các phần mềm hoặc trang thông tin điện tử có thu cước mà không có chức năng cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý sử dụng dịch vụ với mức cước tương ứng; giả mạo tên hoặc địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2013.

Theo Nhandan