Thứ sáu,  24/03/2023

Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn vững bước đi lên, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao

Trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp công tác, phát huy vai trò tham mưu, phục vụ, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp trên các lĩnh vực, không ngừng nâng cao chất lượng soạn thảo và thẩm định văn bản chặt chẽ, đúng quy trình, thường xuyên cải tiến, đảm bảo thời gian theo yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ; tham mưu tổ chức Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đề ra. Thực hiện tốt việc nắm tình hình, tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là tham mưu triển khai các nghị quyết của Trung ương và chương trình công tác hằng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng và bảo đảm về tài chính, các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Tỉnh uỷ và các ban đảng Tỉnh uỷ; quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, có hiệu quả các nguồn tài chính và vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bảo đảm tốt việc quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng. Phấn đấu quy chuẩn hoá, quy chế hoá mọi hoạt động của văn phòng cấp uỷ. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước nhằm đưa mọi hoạt động của Văn phòng ngày càng chính quy, nề nếp, xứng đáng là cơ quan gương mẫu về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, cùng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lạng Sơn giàu mạnh, văn minh.

LSO-Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, trực tiếp là Thường trực Tỉnh uỷ và sự quan tâm giúp đỡ của Văn phòng Trung ương Đảng, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và sự nỗ lực của các thế hệ cán bộ, công chức, Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Kết quả hoạt động của Văn phòng Tỉnh uỷ luôn gắn chặt với những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã giành được qua các thời kỳ cách mạng.

Đặng Văn Cường – Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ
Ngay từ những ngày đầu cách mạng, khi chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Lạng Sơn, giữa năm 1934, Ban cán sự tỉnh Lạng Sơn được thành lập đảm nhận chức năng của một Tỉnh uỷ lâm thời, ngày 11/4/1938, chi bộ Cộng sản Tràng Định được thành lập tại thôn Nà Han, xã Phi Mỹ (xã Tri Phương ngày nay). Đây là những tổ chức cơ sở đảng đầu tiên của Đảng bộ Lạng Sơn trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám nhằm tuyên truyền báo chí cách mạng, lãnh đạo quần chúng đấu tranh trực diện với chính quyền cai trị, tập dượt phương pháp đấu tranh chính trị chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Thời kỳ này, Văn phòng cấp uỷ còn sơ khai, tổ chức của văn phòng cấp ủy tự hình thành dưới hình thức tổ công tác do chính cấp uỷ và một số đảng viên được chỉ định có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch tuyên truyền cách mạng, xây dựng và phát triển đảng; đảm bảo thông tin liên lạc, quản lý, giữ gìn tài liệu bí mật, chuẩn bị nội dung và phục vụ các cuộc họp lãnh đạo của cấp uỷ đảm bảo bí mật, an toàn; đến tháng 10/1945, Tỉnh bộ Việt Minh và Tỉnh uỷ đã hình thành bộ máy giúp việc văn phòng đi vào hoạt động.
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Lạng Sơn trải qua bao khó khăn, gay go, phức tạp, đầy gian khổ hy sinh. Thời kỳ này, Văn phòng Tỉnh uỷ từng bước được hoàn thiện về tổ chức bộ máy và được Tỉnh uỷ giao chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, phục vụ Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ. Văn phòng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua muôn vàn khó khăn, chủ động, tích cực tham mưu, phục vụ kịp thời việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thực hiện công tác thông tin tổng hợp, giúp Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ; bảo vệ an toàn các cuộc họp quan trọng của Tỉnh uỷ, giúp lãnh đạo Tỉnh uỷ có những quyết sách đúng đắn để lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi công cuộc kháng chiến, kiến quốc trong giai đoạn 1945 – 1975.
Bước vào thời kỳ đổi mới, trong những năm đầu, Văn phòng Tỉnh uỷ gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa chưa có kinh nghiệm trong công tác văn phòng. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Thường trực Tỉnh uỷ đã sớm ban hành quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh uỷ làm cơ sở để sớm ổn định tổ chức, bảo đảm các hoạt động của công tác văn phòng cấp uỷ. Qua đó đã giúp Văn phòng Tỉnh uỷ phát triển lên một bước mới, đã chủ động hơn trong công tác tham mưu và phục vụ, đề xuất giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới cơ chế lãnh đạo từ chế độ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Giúp cấp uỷ xây dựng chương trình công tác một cách khoa học, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước với cấp uỷ. Song song với các mặt công tác trên, công tác văn thư, lưu trữ, hành chính, tài chính, quản trị được chú ý và luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ.
Cán bộ tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy, tổng hợp thông tin
phục vụ công tác của cấp ủy – Ảnh: Lê Minh
Trong những năm gần đây, nhất là từ năm 2010 đến nay, Văn phòng Tỉnh uỷ tiếp tục có nhiều cố gắng thực hiện các chức năng tham mưu, phục vụ; giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua kỳ đại hội; thường xuyên phục vụ công tác điều hành công việc hằng ngày của cấp uỷ đạt hiệu quả; đã giúp Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ tổ chức các hoạt động theo đúng quy chế, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ đã có sự năng động; mạnh dạn và chủ động kiến nghị việc bố trí thiết kế chương trình làm việc phù hợp với tình hình thực tế; công tác nghiên cứu, thẩm định các đề án trình Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ theo chức năng đã đi vào nề nếp và đảm bảo chất lượng hơn. Việc kiểm tra tình hình thực hiện các nghị quyết được chú trọng và có chất lượng hơn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác nội chính, tiếp nhận, xử lý chuyển đơn thư đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng quy định. Công tác thông tin tổng hợp phục vụ cấp uỷ, ứng dụng công nghệ thông tin các cơ quan đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác văn thư tiếp tục có bước cải tiến về quy trình và nội dung các khâu nghiệp vụ nhằm thực hiện đúng quy định về gửi, nhận văn bản, kể cả gửi nhận văn bản qua mạng. Công tác lưu trữ được tăng cường về cơ sở vật chất, có nhiều cố gắng trong việc chỉnh lý khoa học tài liệu lưu trữ. Trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng; trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đã đảm bảo kinh phí phục vụ các hoạt động của Tỉnh uỷ, các ban chuyên trách của Đảng và đảng uỷ khối trực thuộc Tỉnh uỷ đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên và đột xuất. Từng bước hiện đại hoá các phương tiện làm việc phục vụ cấp uỷ. Đặc biệt, Văn phòng Tỉnh uỷ đã cùng với các ban xây dựng đảng và các cơ quan của tỉnh tham mưu, phục vụ giúp Tỉnh uỷ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp. Nội bộ cơ quan đoàn kết, là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…
Do có những thành tích xuất sắc trong công tác, Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2000, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2012; được tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh; Nhiều năm liền, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đều được công nhận và tặng giấy khen “Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh”. Được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng bằng khen: “Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu giai đoạn 2006 – 2010”.
Dự án trụ sở Tỉnh ủy Lạng Sơn đang được khẩn trương thi công – Ảnh: Khánh Ly
Trong giai đoạn mới, Văn phòng Tỉnh uỷ Lạng Sơn không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp công tác, phát huy vai trò tham mưu, phục vụ, trong đó xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp trên các lĩnh vực, không ngừng nâng cao chất lượng soạn thảo và thẩm định văn bản chặt chẽ, đúng quy trình, thường xuyên cải tiến, đảm bảo thời gian theo yêu cầu lãnh đạo của cấp uỷ; tham mưu tổ chức Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh một cách khoa học, hợp lý, đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đề ra. Thực hiện tốt việc nắm tình hình, tham mưu, phục vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, nhất là tham mưu triển khai các nghị quyết của Trung ương và chương trình công tác hằng năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản của Đảng và bảo đảm về tài chính, các điều kiện vật chất phục vụ hoạt động của Tỉnh uỷ và các ban đảng Tỉnh uỷ; quản lý, sử dụng đúng nguyên tắc, có hiệu quả các nguồn tài chính và vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Bảo đảm tốt việc quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng. Phấn đấu quy chuẩn hoá, quy chế hoá mọi hoạt động của văn phòng cấp uỷ. Đồng thời, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước nhằm đưa mọi hoạt động của Văn phòng ngày càng chính quy, nề nếp, xứng đáng là cơ quan gương mẫu về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự lãnh đạo của cấp uỷ, cùng Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng Lạng Sơn giàu mạnh, văn minh.
Đặng Văn Cường - Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ