Thứ sáu,  23/02/2024

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ sáu

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể lần thứ sáu. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư dự. Các thành viên Ủy ban đã nghe và nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ do đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ngân sách QP-AN năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Trên cơ sở các cuộc giám sát chuyên đề: "Việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục QP-AN", "Việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy", các cuộc khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị, Ủy ban QP-AN của QH nhận thấy, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, đạt được yêu cầu nhiệm vụ...

Ngày 20-10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QP-AN) của Quốc hội (QH) họp phiên toàn thể lần thứ sáu. Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn; đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư dự.

Các thành viên Ủy ban đã nghe và nghiên cứu các báo cáo của Chính phủ do đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trình bày về kết quả thực hiện nhiệm vụ, ngân sách QP-AN năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2013. Trên cơ sở các cuộc giám sát chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục QP-AN”, “Việc thực hiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy”, các cuộc khảo sát thực tế tại các địa phương, đơn vị, Ủy ban QP-AN của QH nhận thấy, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng nỗ lực phấn đấu giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế, đạt được yêu cầu nhiệm vụ mà QH đã giao. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã phối hợp chính quyền các địa phương kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện nhất quán đường lối, chính sách về nhiệm vụ QP-AN, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo; phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; xử lý kịp thời, đúng đắn các tình huống xảy ra trên biên giới, trên biển, góp phần cùng cả nước giải quyết tình hình phức tạp trên Biển Đông, bảo đảm an ninh trật tự ở các vùng trọng điểm. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện, đạt kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, Ủy ban QP-AN của QH nhận thấy, trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn tồn tại một số hạn chế, như công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về quốc phòng, an ninh chưa thường xuyên, sâu rộng; năng lực lãnh đạo, quản lý của các cấp chính quyền địa phương một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong năm 2013, Ủy ban cho rằng, những nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2013 đã được nêu trong các báo cáo của Chính phủ, thể hiện rõ sự quán triệt và triển khai thực hiện mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết của QH. Ủy ban đề nghị, cần chú trọng thực hiện các yêu cầu, giải pháp như nâng cao chất lượng công tác, nắm dự báo tình hình; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động, bất ngờ.

Theo Nhandan