Thứ năm,  07/12/2023

Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên

LSO - Báo chí của Đảng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có vai trò đặc biệt quan trọng, là nguồn thông tin chính thức, thể hiện đúng, đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cũng là cơ sở lý luận nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh có hiệu quả chống lại những tư tưởng chính trị sai trái của các thế lực thù địch, nắm bắt và vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác chuyên môn, phát triển kinh tế - xã hội. Bà Nguyễn Thị Tám, Bí thư chi bộ khối 10, phường Tam Thanh ( TP Lạng Sơn ) nắm bắt thông tinqua Báo Lạng Sơn Ảnh: Minh HồngThực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong những năm qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền...

LSO – Báo chí của Đảng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, có vai trò đặc biệt quan trọng, là nguồn thông tin chính thức, thể hiện đúng, đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời cũng là cơ sở lý luận nâng cao giác ngộ, bản lĩnh chính trị, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đấu tranh có hiệu quả chống lại những tư tưởng chính trị sai trái của các thế lực thù địch, nắm bắt và vận dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác chuyên môn, phát triển kinh tế – xã hội.

Bà Nguyễn Thị Tám, Bí thư chi bộ khối 10, phường Tam Thanh ( TP Lạng Sơn ) nắm bắt thông tin

qua Báo Lạng Sơn

Ảnh: Minh Hồng

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, trong những năm qua việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp. Báo, tạp chí của Đảng đã đến được với đông đảo bạn đọc là cán bộ, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang và nhân dân, đáp ứng nhu cầu thông tin, nâng cao trình độ chính trị – văn hóa, góp phần tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trở thành một tài liệu quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đời sống; cổ vũ, động viên phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, một số cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ở các cấp chưa quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); còn xem nhẹ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên.

Hiện nay, trước những biến động phức tạp của tình hình thế giới, sự bùng nổ thông tin; các thế lực thù địch tăng cường sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là internet để chống phá Đảng, Nhà nước thì việc chủ động nắm thông tin trên các báo, tạp chí của Đảng là rất quan trọng. Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); chủ động cảnh giác, đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng trong tình hình hiện nay. Quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thực hiện nghiêm túc Công văn số 507-CV/TU, ngày 08/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII). Tiến hành rà soát, kiểm tra, kiểm điểm lại việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị ở từng đơn vị, đảng bộ, chi bộ, qua đó đề ra những biện pháp để tổ chức thực hiện tốt và có hiệu quả. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng; xem việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị có điều kiện tổ chức các phòng đọc, tủ sách, kệ sách, báo và quy định cụ thể việc đọc, nghiên cứu, quản lý, sử dụng báo, tạp chí. Phát động phong trào đọc, làm theo báo Đảng và nhân rộng các điển hình làm tốt công tác này; đưa việc thực hiện mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vào các tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua hàng năm của các tổ chức cơ sở đảng; tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng cao, vùng xa thường xuyên được đọc, nghiên cứu báo chí của Đảng.

Vương Văn Hòa