Thứ năm,  30/03/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1674/QĐ-TTg về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc TP Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng. Theo đó, những người đã từ trần trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định là 10 tháng lương tối thiểu hiện hành; nếu người từ trần không còn thân nhân thì người cúng giỗ được hưởng khoản trợ cấp này. Đối với những người sau thời gian thực hiện thí điểm từ 1-1-1998 đến nay không có thời gian làm công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian giữ chức danh chuyên trách ở cấp xã trong thời gian thực hiện thí điểm tại TP Hồ Chí Minh được hưởng trợ cấp một lần do ngân sách TP Hồ Chí Minh bảo đảm... Quyết định có hiệu lực kể từ ngày...

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1674/QĐ-TTg về giải quyết chế độ, chính sách đối với những người chuyên trách công tác Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở phường, xã, thị trấn thuộc TP Hồ Chí Minh khi thực hiện thí điểm theo Quyết định số 94-HĐBT ngày 26-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, những người đã từ trần trước ngày quyết định này có hiệu lực thì thân nhân của người từ trần được hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp mai táng theo quy định là 10 tháng lương tối thiểu hiện hành; nếu người từ trần không còn thân nhân thì người cúng giỗ được hưởng khoản trợ cấp này. Đối với những người sau thời gian thực hiện thí điểm từ 1-1-1998 đến nay không có thời gian làm công việc thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì thời gian giữ chức danh chuyên trách ở cấp xã trong thời gian thực hiện thí điểm tại TP Hồ Chí Minh được hưởng trợ cấp một lần do ngân sách TP Hồ Chí Minh bảo đảm…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8-11-2012.


Theo Nhandan