Thứ hai,  28/11/2022

Cao Lộc thực hiện đạt và vượt 15 chỉ tiêu về phát triển KT-XH

Năm 2012, tuy gặp khó khăn và còn một số mặt hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục phát triển. Trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đã được HĐND huyện đề ra, có 15/17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt. Sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,29%. Trong đó, nông, lân nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 14,67%; thương mại – dịch vụ tăng 11,49%. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản giữ được ổn định và từng bước cải thiện. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm 2013, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10-10,5%. Trong đó, nông lâm nghiệp tăng 3-3,5%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,6-15%, thương mại – dịch vụ tăng 11-11,5%. Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án trên địa bàn huyện, nâng cao nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

LSO-Trong 2 ngày 20-21/12/2012, HĐND huyện Cao Lộc đã tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XIX để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng năm 2012, bàn giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2013. Dự kỳ họp có các đồng chí: Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh.
Năm 2012, tuy gặp khó khăn và còn một số mặt hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục phát triển. Trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển KT-XH đã được HĐND huyện đề ra, có 15/17 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt. Sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,29%. Trong đó, nông, lân nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp – xây dựng tăng 14,67%; thương mại – dịch vụ tăng 11,49%. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cơ bản giữ được ổn định và từng bước cải thiện. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm 2013, huyện phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 10-10,5%. Trong đó, nông lâm nghiệp tăng 3-3,5%, công nghiệp – xây dựng tăng 14,6-15%, thương mại – dịch vụ tăng 11-11,5%. Tập trung đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh và các dự án trên địa bàn huyện, nâng cao nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Đức Anh