Thứ sáu,  02/06/2023

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác nội vụ năm 2013

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của ngành nội vụ trong năm 2012, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay trong năm 2013. Đó là: hệ thống ngành cần tập trung thực hiện các đề án, dự án của Chính phủ, của các tỉnh, thành; chủ động đề xuất, tham mưu cho Chính phủ về những phát sinh trong lĩnh vực ngành; tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, đẩy mạnh và nâng cao kết quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông; tập trung thực hiện đổi mới công tác cán bộ, công chức, thu hút nhân tài… Đồng chí cũng đề nghị tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành quan tâm hơn tới công tác nội vụ của địa phương. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh kết luận tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức tổng kết cuối năm của các sở, ngành; công tác thi tuyển công chức, viên chức trong quý I/2013 và quán triệt thực hiện công tác thi đua khen thưởng sắp tới của tỉnh.

LSO-Ngày 21/12/2012, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành nội vụ năm 2013. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tô Hùng Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, trưởng phòng Nội vụ các huyện, thành phố cùng tham dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn
Năm 2012, ngành nội vụ đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được giao. Thực hiện công tác cải cách hành chính đến nay có 8/30 bộ, ngành, 49/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; thí điểm tại 3 bộ và 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính; Thí điểm tại 5 tỉnh về Bộ chỉ số đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện; 88,3% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 98,4% đơn vị hành chính cấp huyện và 96,7% đơn vị hành chính cấp xã triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đặc biệt, đã có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 100% đơn vị cấp huyện. Các công tác tổ chức bộ máy biên chế; quản lý hội và tổ chức phi chính phủ; quản lý công chức, công vụ; chính quyền địa phương… có nhiều chuyển biến tích cực. Tại Lạng Sơn, Sở Nội vụ đã triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Bộ Nội vụ, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác cải cách hành chính có 22/23 sở, ngành, 10/11 huyện, thành phố ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 và giai đoạn 2011-2020; tham mưu, thực hiện tốt các công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; xây dựng chính quyền; công tác tôn giáo; công tác thanh niên; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ…
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của ngành nội vụ trong năm 2012, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục ngay trong năm 2013. Đó là: hệ thống ngành cần tập trung thực hiện các đề án, dự án của Chính phủ, của các tỉnh, thành; chủ động đề xuất, tham mưu cho Chính phủ về những phát sinh trong lĩnh vực ngành; tiếp tục đổi mới cải cách hành chính, đẩy mạnh và nâng cao kết quả thực hiện một cửa, một cửa liên thông; tập trung thực hiện đổi mới công tác cán bộ, công chức, thu hút nhân tài… Đồng chí cũng đề nghị tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, thành quan tâm hơn tới công tác nội vụ của địa phương. Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh kết luận tại hội nghị, đồng chí Tô Hùng Khoa quán triệt một số nội dung về công tác tổ chức tổng kết cuối năm của các sở, ngành; công tác thi tuyển công chức, viên chức trong quý I/2013 và quán triệt thực hiện công tác thi đua khen thưởng sắp tới của tỉnh.

Lâm Như