Thứ sáu,  09/12/2022

Bình Thuận quán triệt và triển khai các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI)

Trong 2 ngày 24 và 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI).Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết tại hội nghị. (Ảnh: baobinhthuan.com.vn)Đồng chí Huỳnh Văn Tý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị những vấn đề, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI). Đó là các đề án, nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...Hội nghị đã dành thời...

Trong 2 ngày 24 và 25/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI).

Đồng chí Huỳnh Văn Tí – Bí thư Tỉnh ủy quán triệt nghị quyết tại hội nghị.
(Ảnh: baobinhthuan.com.vn)


Đồng chí Huỳnh Văn Tý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị những vấn đề, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI). Đó là các đề án, nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, cho ý kiến các kế hoạch và chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận về triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết, đề án nói trên của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XI). Theo đó, Tỉnh ủy Bình Thuận chỉ đạo các cấp ủy Đảng, đảng đoàn, ban cán sự Đảng, các sở ban ngành, cơ quan…tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản các kết luận, nghị quyết, đề án của Trung ương để triển khai có hiệu quả theo từng lĩnh vực.

Thực hiện chương trình hành động, tỉnh Bình Thuận tiếp tục phân loại và sắp xếp 8 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh yêu cầu các sở, ngành chức năng phối hợp thực hiện đạt kết quả và đúng tiến độ phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Theo Dangcongsan.vn