Thứ tư,  08/02/2023

Hà Nội: Hoạt động Mặt trận Tổ quốc ngày càng hướng về cơ sở

Ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội kỳ họp thứ X, nhiệm kỳ 2009-2014 nhằm đánh giá công tác Mặt trận năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2013. Quang cảnh hội nghị - Ảnh: THNăm 2012, MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; chủ động cùng các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vân động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Nổi bật là đã chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trọng nâng cao chất lượng các...

Ngày 27/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội kỳ họp thứ X, nhiệm kỳ 2009-2014 nhằm đánh giá công tác Mặt trận năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2013.

Quang cảnh hội nghị – Ảnh: TH

Năm 2012, MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng làm địa bàn trọng tâm để tổ chức các hoạt động; chăm lo củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; chủ động cùng các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vân động hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Nổi bật là đã chủ động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Chú trọng nâng cao chất lượng các ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, tổ chức các hoạt động phản biện xã hội đến các quận, huyện, thị xã…

Đáng chú ý, MTTQ Thành phố đã chủ động cùng Sở Tư pháp phát hành hơn 11 nghìn cuốn tài liệu tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư; tổ chức cho 1.358.000 hộ (đạt 92%) ký cam kết thực hiện an toàn giao thông; in phát 16 nghìn tờ rơi và vận động nhân dân thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ. Trong năm 2012 đã có 9 nghìn ca hoả táng, tăng hơn 2 nghìn ca so với năm trước. MTTQ vận động ủng hộ người nghèo đạt gần 53 tỷ đồng, đồng thời vận động 100% huyện, thị xã thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, MTTQ chỉ đạo Thanh tra nhân dân giám sát 4.275 vụ việc, thu về cho Nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng và hơn 5.200m2 đất.

Hội nghị đề ra 6 chương trình phối hợp và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, trong đó chú trọng vận động nhân dân nâng cao nhận thức về đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ quyền biển, đảo, Luật Thủ đô; đôn đốc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và các chương trình an sinh xã hội; đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội ở các quận, huyện, thị xã…

Theo Dangcongsan.vn