Thứ ba,  06/06/2023

Một năm ghi dấu MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền

Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, mặc dù những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng chính quyền còn khiêm tốn, song cũng đã đánh dấu một năm nỗ lực của các tổ chức mặt trận trong công tác này. Thời gian tới, làm sao để các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân tin tưởng vào các tổ chức mặt trận, cùng phát huy sức mạnh tổng hợp thì vai trò, vị trí của tổ chức mặt trận trong việc tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

LSO-Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn luôn coi công tác xây dựng Đảng, chính quyền thật sự trong sạch, vững mạnh. Đây được coi là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình hoạt động của mặt trận. Từ hiệu quả của công tác này đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.
Cán bộ MTTQ tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh theo chuyên đề
MTTQ các cấp trong tỉnh thường xuyên phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND và UBND cùng cấp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo dân chủ, đúng luật. Năm 2012, MTTQ các cấp tổ chức được 31 cuộc cho trên 2.660 lượt cử tri tiếp xúc với đại biểu Quốc hội tỉnh; 2.344 cuộc tiếp xúc giữa 108.694 cử tri với đại biểu HĐND các cấp. Tại các cuộc tiếp xúc với cử tri, các đại biểu dân cử đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu và trao đổi và làm rõ những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhiều đơn vị đã đổi mới nội dung tiếp xúc cử tri như tiếp xúc theo chuyên đề an toàn giao thông, vệ sinh đô thị, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội…nên cơ bản các cử tri thẳng thắn góp ý, kiến nghị, chất lượng các cuộc tiếp xúc được nâng cao. Đồng thời, MTTQ các cấp đã tích cực tuyên truyền, vận động trên 11.039 cuộc cho trên 585.076 lượt người tham dự về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần giúp người dân nâng cao hiểu biết và nhận thức về pháp luật.
Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác mặt trận từ cơ sở, MTTQ tỉnh tổ chức 890 cuộc kiểm tra toàn diện công tác này theo chuyên đề như: công tác củng cố, kiện toàn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; xây dựng các mô hình điểm của mặt trận, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”; triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới ở 11/11 huyện, thành phố. Qua đó đã chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong quá trình thực hiện, đồng thời hướng dẫn mặt trận cơ sở khắc phục, hoàn thiện. Ngoài ra, năm qua, công tác giám sát được MTTQ các cấp đẩy mạnh, phát huy được vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động của các cơ quan nhà nước, các công trình, dự án. Thông qua 1.127 cuộc giám sát của Ban thanh tra nhân dân và 385 cuộc giám sát công trình đã phát hiện 55 vụ việc vi phạm và 6 công trình có dấu hiệu vi phạm, đề xuất 135 ý kiến, kiến nghị với cơ quan chức năng, chính quyền cùng cấp, đưa ra biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời, giúp nâng cao chất lượng công trình.
Có thể nói, năm qua là năm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở được MTTQ các cấp trong tỉnh duy trì nền nếp, đảm bảo công khai, dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân được bảo vệ và đạt nhiều kết quả. Trong năm, Ban Thường trực MTTQ các cấp đã tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng được trên 250 cuộc cho 2.000 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề đạt nguyện vọng. Ban Thường trực MTTQ các cấp cũng đã nhận được 256 đơn thư phản ánh, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, qua xử lý các đơn thư đã được chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Riêng Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã tiếp nhận 47 đơn thư, tăng 11 đơn so với năm 2011, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết 15 đơn, ra văn bản hướng dẫn 4 đơn, lưu hồ sơ 28 đơn. MTTQ cơ sở và Ban Công tác mặt trận đã tham gia hòa giải 2.249 vụ việc, trong đó hòa giải thành 1.670 vụ việc, chuyển lên cấp trên 579 vụ việc. Thông qua việc xử lý đơn thư của công dân, MTTQ các cấp trong tỉnh đã khẳng định vao trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị và trở thành địa chỉ tin cậy của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Ông Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, mặc dù những kết quả đạt được của MTTQ các cấp trong việc tham gia xây dựng chính quyền còn khiêm tốn, song cũng đã đánh dấu một năm nỗ lực của các tổ chức mặt trận trong công tác này. Thời gian tới, làm sao để các cấp, các ngành, đặc biệt là người dân tin tưởng vào các tổ chức mặt trận, cùng phát huy sức mạnh tổng hợp thì vai trò, vị trí của tổ chức mặt trận trong việc tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước sẽ đem lại hiệu quả cao hơn.

Thanh Hòa