Thứ ba,  06/06/2023

Xã luận: Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2013

LSO-Năm 2012, chúng ta thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới và khu vực vẫn tiếp diễn; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, giá cả, thị trường, tài chính, ngân hàng… diễn biến phức tạp, cản trở trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra. Để vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế - xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 13/19 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, môi trường có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời...

LSO-Năm 2012, chúng ta thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính, suy giảm kinh tế thế giới và khu vực vẫn tiếp diễn; kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, giá cả, thị trường, tài chính, ngân hàng… diễn biến phức tạp, cản trở trực tiếp đến việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh đã đề ra.
Để vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân nên tỉnh ta vẫn đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế – xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển, thực hiện đạt và vượt kế hoạch 13/19 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2012. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, môi trường có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện. Công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được tích cực chỉ đạo, đạt được những kết quả ban đầu. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững, công tác đối ngoại được thực hiện có hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Qua thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp, đề ra các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp.
Kết quả đạt được trong năm 2012 là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân, dân, các dân tộc tỉnh ta bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2013 – Năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh. Mục tiêu tổng quát năm 2013 của tỉnh ta là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 8,5 – 9%, cao hơn năm 2012, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của từng ngành, từng sản phẩm. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn. Tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013 là rất nặng nề. Theo dự báo, kinh tế cả nước còn khó khăn, trong khi đó tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa bền vững, quy mô sản xuất nhỏ, phụ thuộc nhiều vào cơ chế, chính sách của Trung ương và các yếu tố khách quan khác. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Kết cấu hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách còn hạn hẹp, huy động vốn từ các thành phần kinh tế còn hạn chế; đời sống các hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều khó khăn, một số tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp…

Trước những khó khăn, thách thức mới, đòi hỏi phải có sự tập trung cao độ, trở thành quyết tâm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đoàn thể. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tăng trưởng kinh tế bền vững với nâng cao chất lượng tăng trưởng. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, tạo bước chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

Lạng Sơn