Thứ tư,  07/12/2022

Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạoNgày 9-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.Dự hội nghị, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo cấp ủy và ban tuyên giáo các thành ủy, tỉnh ủy và đảng ủy trực thuộc T.Ư.Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; nghe các tham luận của các đại biểu với trách nhiệm cao và tâm huyết.Năm 2012, công tác...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012. ( Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN) )

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; đại diện lãnh đạo cấp ủy và ban tuyên giáo các thành ủy, tỉnh ủy và đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư trình bày Báo cáo tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; nghe các tham luận của các đại biểu với trách nhiệm cao và tâm huyết.

Năm 2012, công tác tuyên giáo vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Với quyết tâm và sự nỗ lực cao, toàn ngành tuyên giáo đã tích cực triển khai nhiệm vụ công tác, đạt được những kết quả nổi bật. Các cấp ủy đảng, ngành tuyên giáo cả nước đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; coi trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng; cùng toàn Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Xây dựng và nâng cao chất lượng tài liệu học tập, nghiên cứu; đổi mới một bước việc tổ chức, hướng dẫn học tập, quán triệt các Nghị quyết T.Ư 3, 4, 5, 6 (khóa XI). Tích cực, chủ động tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban thường vụ, thường trực cấp ủy nâng cao năng lực, hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực công tác tư tưởng, lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, báo cáo viên, nghiên cứu dư luận xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, y tế, các vấn đề xã hội và thông tin đối ngoại. Tập trung tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của đất nước về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, thực hiện tốt nhiệm vụ về kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng việc lập chương trình, kế hoạch cho từng năm và cả nhiệm kỳ; xác định nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề từng năm; xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực công tác; đưa việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị thành nội dung quan trọng, thường xuyên của cấp ủy. Thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại và tuyên truyền đối ngoại. Tổ chức, chỉ đạo công tác đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ tuyên giáo. Thực hiện tốt công tác phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Hội nghị đã dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo năm 2012, nhất là những hạn chế, thiếu sót trong tổ chức học tập, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thể chế hóa Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức, Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác tham mưu về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, đấu tranh phản bác các quan điểm và luận điệu sai trái…; phân tích sâu sắc nguyên nhân khách quan, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, thiếu sót; khẳng định một số bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về nắm vững đường lối, bám sát thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, phát huy dân chủ, chủ động, kịp thời, chính xác, nhạy bén trong tham mưu, xử lý tình huống…

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013, với các nội dung trọng tâm: Tổ chức việc học tập, quán triệt, hướng dẫn triển khai, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của các cấp ủy, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; trong đó, coi trọng việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền tốt việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tập trung thực hiện tốt việc xây dựng các đề án được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy phân công. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, khoa giáo. Xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức nghiên cứu lý luận, chính trị, khoa học về xây dựng Đảng, về công tác tuyên giáo, tổng kết thực tiễn, phục vụ sơ kết, tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng nội dung chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm nhiều hơn công tác nghiên cứu dư luận xã hội, dự báo tình hình, sớm phát hiện những vấn đề nảy sinh, chủ động tham mưu và kịp thời xử lý các điểm nóng, các vấn đề bức xúc, nhạy cảm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại. Chăm lo xây dựng Ban Tuyên giáo T.Ư và cơ quan tuyên giáo các cấp vững mạnh toàn diện.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2012 của ngành tuyên giáo cả nước; nhất trí với đánh giá trong báo cáo về kết quả, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2013 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, chuẩn bị hướng đến Đại hội XII của Đảng; triển khai tổng kết 30 năm Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; tổ chức lấy ý kiến nhân dân và tiếp thu, sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; tiếp tục ban hành các nghị quyết của Trung ương theo chương trình công tác toàn khóa.

Sau khi phân tích sâu sắc bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước, đồng chí Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề về nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trước yêu cầu mới, như: Cần nhận thức đầy đủ hơn nữa, sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo nói chung, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng nói riêng trong tình hình hiện nay; những người làm công tác tư tưởng phải là lực lượng xung kích, tiên phong. Trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, ngành tuyên giáo cần xác định rõ mục đích, yêu cầu năm 2013; nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị; nắm chắc đường lối lãnh đạo của Đảng; vững vàng, không dao động, giữ vững niềm tin vào Đảng, chế độ, nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng; tạo sự đồng thuận cao trong Đảng, Nhà nước, nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nắm bắt tư tưởng thật đúng của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên; triển khai đồng bộ các hoạt động một cách bài bản, chất lượng hiệu quả cao hơn, với nhiều hình thức, phương thức mới, phù hợp. Công tác tư tưởng, tuyên giáo phải luôn luôn đổi mới bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị năm 2013, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Làm tốt việc chuẩn bị các đề án trình Trung ương, nhất là các đề án về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục-đào tạo; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái. Chú trọng công tác xây dựng ngành; xây dựng đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo, tư tưởng tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; giữ gìn và nâng cao bản lĩnh chính trị, sự kiên định, trung thành, trung thực, dũng khí đấu tranh sắc sảo, có trình độ chuyên môn giỏi. Những người làm công tác tuyên giáo của Đảng phải thật sự là lực lượng xung kích, nòng cốt, đi đầu, mở đường về tư tưởng, chính trị để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Quá trình thảo luận, nhất là qua ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, đã giúp chúng ta nhận thức rõ nguyên nhân cơ bản của những kết quả đạt được, rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực trong năm 2012. Đó là bài học kinh nghiệm về nhận thức sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối, phương châm của Đảng về các lĩnh vực công tác; bám sát thực tiễn, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm; chủ động phát hiện vấn đề, kiến nghị, đề xuất giải pháp và chủ động chỉ đạo giải quyết; trân trọng, tiếp thu ý kiến phản biện, chủ động tham mưu, xây dựng, triển khai kế hoạch; đề cao tính thuyết phục; chăm lo xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ… Đồng chí đã phân tích, nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, những giải pháp cơ bản nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong thời gian tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2013, đồng chí Đinh Thế Huynh lưu ý: Trong bối cảnh hiện nay, những khó khăn về kinh tế-xã hội; những yếu kém trong chỉ đạo, điều hành, quản lý ở các lĩnh vực; những bất cập về cơ chế, chính sách; những vấn đề chưa được giải quyết kịp thời; sự chống phá tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch; mặt trái của sự bùng nổ, phát triển các phương tiện truyền thông, nhất là trên mạng in-tơ-nét… và chính những hạn chế, thiếu sót của công tác tuyên giáo sẽ càng làm cho quá trình triển khai nhiệm vụ tư tưởng, văn hóa gặp nhiều khó khăn hơn. Do vậy, hơn lúc nào hết, công tác tuyên giáo cần thể hiện vai trò tích cực hơn nữa trong việc cùng toàn bộ hệ thống chính trị giải quyết, xử lý các hạn chế, thiếu sót, bất cập, khó khăn, thách thức nêu trên. Vì vậy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo phải là những chiến sĩ xung kích, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2013.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao Cờ thi đua, Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2012; trao Bằng khen tặng các đơn vị có thành tích trong tổ chức, phối hợp tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Theo Nhandan