Thứ ba,  06/06/2023

Bế giảng lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra dành cho cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra dành cho cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Quang cảnh Lễ bế giảng (Ảnh: HM)Qua 3 tháng học tập, nghiên cứu nội dung chương trình với 445 tiết học lý thuyết, 50 tiết đi nghiên cứu thực tế và nghe 4 báo cáo bổ trợ về công tác kiểm tra Đảng, các học viên Lào đã được quán triệt sâu sắc và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam đảm bảo từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, nặng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng với việc nghe các bài giảng và thảo luận theo chủ đề, trong 3 tháng, các học viên Lào đã được đi nghiên cứu thực tế về công tác kiểm tra Đảng tại nhiều địa phương, cơ sở của Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm...

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng công tác kiểm tra dành cho cán bộ lãnh đạo Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Quang cảnh Lễ bế giảng (Ảnh: HM)


Qua 3 tháng học tập, nghiên cứu nội dung chương trình với 445 tiết học lý thuyết, 50 tiết đi nghiên cứu thực tế và nghe 4 báo cáo bổ trợ về công tác kiểm tra Đảng, các học viên Lào đã được quán triệt sâu sắc và có hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam đảm bảo từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, nặng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với việc nghe các bài giảng và thảo luận theo chủ đề, trong 3 tháng, các học viên Lào đã được đi nghiên cứu thực tế về công tác kiểm tra Đảng tại nhiều địa phương, cơ sở của Việt Nam để trao đổi kinh nghiệm về triển khai cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống và thực tiễn công tác kiểm tra Đảng tại các địa phương; đồng thời các học viên Lào hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây đắp thêm tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa 2 nước Việt Nam-Lào.

Từ những bài học lý luận và quá trình tìm hiểu thực tiễn tại các địa phương, các học viên Lào được nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Theo Dangcongsan.vn