Thứ ba,  06/06/2023

Bình Thuận lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Đông đảo lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. - Sáng 9-1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh.Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy trình bày Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh phải tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Kết luận Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội lấy...

Đông đảo lãnh đạo, cán bộ tỉnh Bình Thuận tham dự Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
– Sáng 9-1, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 với sự tham dự của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy trình bày Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp trong tỉnh phải tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, Kết luận Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đưa các nội dung này vào sinh hoạt của chi bộ, đảng bộ và cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lãnh đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách để triển khai tổ chức lấy ý kiến đóng góp phù hợp với thực tế tình hình của đơn vị, địa phương mình.

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phổ biến Kế hoạch số 25/KH-HĐND ngày 8-1-2013 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 10-1 đến hết ngày 20-2-2013 sẽ tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp bằng văn bản và thông qua các cơ quan thông tấn, báo chí, phương tiện thông tin, truyền thông.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành của tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến đóng góp của cơ quan, ngành mình. HĐND tổ chức kỳ họp chuyên đề và hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Việc tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở cấp huyện, thị xã, thành phố sẽ tương tự như ở cấp tỉnh và chậm nhất đến ngày 22-2 hoàn thành báo cáo tổng hợp ý kiến gửi đến HĐND tỉnh. Theo kế hoạch này, chậm nhất đến ngày 12-3-2013, hoàn thành Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của tỉnh Bình Thuận gửi đến Chính phủ và Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo Nhandan