Thứ hai,  04/12/2023

Chính sách mới – quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (DN). Theo đó, sửa đổi khoản 4 Điều 7 đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; bổ sung Điều 8a về số lượng hồ sơ đăng ký DN, Điều 8b về bản sao hợp lệ, Điều 8c về công bố nội dung đăng ký DN; sửa đổi, bổ sung Điều 57 tạm ngừng kinh doanh.Nghị định có hiệu lực kể từ ngày...

Chính phủ vừa ra Nghị định số 05/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (DN). Theo đó, sửa đổi khoản 4 Điều 7 đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; bổ sung Điều 8a về số lượng hồ sơ đăng ký DN, Điều 8b về bản sao hợp lệ, Điều 8c về công bố nội dung đăng ký DN; sửa đổi, bổ sung Điều 57 tạm ngừng kinh doanh.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 25-2.

Theo Nhandan