Thứ ba,  06/06/2023

Cần phân định trách nhiệm rõ ràng đối với chính quyền cơ sở

Chiều ngày 14/1, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn. Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã báo cáo với Đoàn về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường, xã, thị trấn.Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức...

Chiều ngày 14/1, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng Ban Chỉ đạo dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cùng các đồng chí trong Thường vụ Thành ủy đã tiếp và làm việc với Đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã báo cáo với Đoàn về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở phường, xã, thị trấn.


Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) một cách nghiêm túc; chủ động, tích cực và bám sát các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết; đồng thời gắn với thực tiễn của Thành phố. Tổ chức bộ máy của cơ quan Đảng, quản lý Nhà nước được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn; số lượng đơn vị trực thuộc giảm so với trước. Qua sắp xếp, kiện toàn bộ máy tạo được sự ổn định, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác quản lý nhà nước; từng bước khắc phục được tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn. Sau khi sắp xếp lại, các cơ quan chuyên môn đã củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát chức năng, nhiệm vụ; bổ sung quy chế làm việc, đi vào hoạt động ổn định, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Chất lượng đội ngũ cán bộ nhìn chung được nâng lên một bước về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Đa số cán bộ, công chức giữ gìn phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được mở rộng về quy mô và chất lượng.

Toàn cảnh buổi làm việc (Ảnh: VL)

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai cũng còn một số hạn chế như: Tổ chức, biên chế chưa thật tinh gọn, hiệu quả; số lượng các đơn vị trực thuộc các sở, ngành được sắp xếp lại giảm chưa nhiều; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa chuyển biến rõ nét; còn một bộ phận cán bộ, công chức trình độ năng lực hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao…
Về việc tổ chức thực hiện chủ trương của Trung ương về nhất thể hóa 2 chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở và cấp quận, huyện, đồng chí Nguyễn Văn Đua cho biết: Hầu hết các đơn vị được chọn thí điểm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đảng bộ; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng; đời sống vật chất và văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn và đặc biệt là vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng các phong trào hành động cách mạng của nhân dân được nâng lên. Qua thời gian thực hiện thí điểm, nhiều cán bộ thể hiện tốt năng lực, uy tín; một số cán bộ trẻ có bước trưởng thành nhanh; đã có 53/67 đồng chí được bầu vào cấp ủy quận, huyện trong Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015, tăng 39 đồng chí so với thời gian mới thực hiện. Kết quả đại hội ở cơ sở, hầu hết bí thư đồng thời là chủ tịch UBND được đại hội tín nhiệm cao (từ 85%-100%). Việc thực hiện mô hình bí thư, đồng thời là chủ tịch đã tạo chuyển biến khá tốt trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc có liên quan đến đời sống người dân.
Bên cạnh những mặt tích cực đạt được, trên thực tế cũng phải thừa nhận rằng, năng lực của đội ngũ cán bộ tại một số xã, phường thực hiện thí điểm chưa đồng đều; có nơi còn bố trí cán bộ đang đi học tại chức về chuyên môn, lý luận chính trị đảm nhiệm phó bí thư đảng ủy, phó chủ tịch UBND. Khối lượng công việc của phường, xã, thị trấn quá lớn; có nơi mỗi tháng thực hiện thủ tục sao y, chứng thực trên 2.500 bộ hồ sơ, mỗi ngày trên 1.200 chữ ký, nên các đồng chí bí thư đồng thời là chủ tịch phải làm việc với cường độ cao, ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, kiểm tra công việc, không đủ thời gian để sâu sát các chi bộ và địa bàn khu phố, tổ dân phố…
Đồng chí Nguyễn Văn Đua cũng cho rằng: Chế độ, chính sách đối với chức danh bí thư đồng thời là chủ tịch chưa được pháp lý hóa, mức phụ cấp 20% theo quy định của Chính phủ là thấp, chưa thật sự động viên, khuyến khích đối với cán bộ được phân công đảm nhiệm đồng thời 2 chức danh.
Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX), hầu hết các đảng bộ phường, xã, thị trấn đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị; tổ chức đảng xã, phường, thị trấn được củng cố, kiện toàn đến địa bàn khu phố, ấp; phát triển đa dạng về mô hình tổ chức, hình thành thêm nhiều chi bộ mới ở khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Hoạt động của chính quyền xã, phường, thị trấn có chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở địa bàn dân cư. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được phát huy, góp phần tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng sâu rộng, được nhân dân đồng thuận, hưởng ứng tham gia; xuất hiện mô hình và gương điển hình “dân vận khéo” tại xã, phường, thị trấn và khu phố, ấp.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
(Ảnh: VL)

“Kết quả đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở của Thành phố trong 10 năm qua đã trực tiếp tác động, góp phần giảm bớt khó khăn; nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng nếp sống văn hóa ở cơ sở; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân thông qua thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, được nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về an sinh xã hội thiết thực. Kết quả trên đã góp phần rất quan trọng vào sự ổn định và phát triển của Thành phố” – Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua khẳng định.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã kiến nghị với Trung ương một số vấn đề như: kiến nghị duy trì biên chế các ban của Thành ủy theo như hiện nay, đồng thời cho phép Thành phố được tăng hàng năm khoảng 2% tổng biên chế khối đảng, đoàn thể trên tổng số biên chế hiện tại (4.147 người) để đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy cũng kiến nghị Trung ương cho phép Thành phố thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự xã, phường, thị trấn cho phù hợp với điều kiện thực tế của Thành phố và hướng tới yêu cầu xây dựng chính quyền đô thị.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Cần phải nhận thức cho đúng về vấn đề chính quyền cơ sở hiện nay. Hiện, số lượng cán bộ xã, phường, thị trấn tăng quá cao. Với bộ máy chính quyền quá cồng kềnh như hiện nay, không thể nào thực hiện được cải cách tiền lương. Cái gốc của vấn đề là chưa phân định trách nhiệm rõ ràng cho chính quyền cơ sở. Nhất định phải làm rõ trách nhiệm này. Có như vậy, mới giảm được số lượng cán bộ, ổn định được công việc, tăng được quỹ tiền lương, đồng thời phân định được trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân.

Về mục tiêu đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở trong thời gian tới, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ rõ, cần dành nhiều thời gian để bàn về thẩm quyền hành chính, làm sao để không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, từ đó giải quyết được những bất cập hiện nay, đáp ứng yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính; thực hiện giảm biên chế nhưng phải hiện đại hóa để công chức sống được bằng lương.


Theo CPV