Thứ ba,  06/06/2023

Công tác tuyên giáo: Nỗ lực, đổi mới để đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống

Khi những cánh đào miền Bắc nở rộ, Lạng Sơn bước sang năm mới với niềm tin, hy vọng gặt hái thắng lợi mới. Hơn bao giờ, mỗi chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ, xung kích đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến với đội ngũ đảng viên, đến với nhân dân, đi vào cuộc sống. Qua đó, sẽ tô thắm thêm truyền thống ngành tuyên giáo, góp phần quan trọng làm nên những thành công của tỉnh trong năm 2013, cũng như cả nhiệm kỳ 2011 - 2015.

LSO-Trước thềm xuân mới, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh tự hào vì đã có những đóng góp tích cực vào kết quả đạt được của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, giữ vững an ninh- quốc phòng, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, từng bước đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cũng như các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng cho các cá nhân tham dự
cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam
Nhận thức rõ công tác tuyên giáo góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người về tư tưởng, tinh thần, đạo đức, trí tuệ, văn hoá… ngành tuyên giáo tỉnh đã tích cực tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng đến với đội ngũ đảng viên và nhân dân. Năm qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ tổ chức có hiệu quả việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5, 6 (khoá XI), nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hướng dẫn tuyên truyền về biển, đảo và kết quả phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam- Trung Quốc; Việt Nam- Campuchia; định hướng tuyên truyền về tình hình biển Đông trong thời gian gần đây và những chủ trương của Đảng ta về xử lý những vấn đề biển Đông. Công tác giáo dục truyền thống được coi trọng, Ban Tuyên giáo các cấp triển khai tốt cuộc thi, “Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam”. Phát huy những kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo các cấp đã hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, sinh động đã đưa Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đi vào đời sống xã hội thiết thực, hiệu quả.
Công tác giáo dục lý luận chính trị được lựa chọn là điểm đổi mới trong năm 2012, với trọng tâm là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình sơ cấp lý luận chính trị; chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Các trung tâm bồi dưỡng chính trị đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, từng bước đổi mới nội dung chương trình giảng dạy, chất lượng bồi dưỡng ngày càng được nâng lên. Kết quả, đến hết tháng 11/2012, toàn tỉnh đã mở được trên 170 lớp bồi dưỡng chuyên đề: lý luận chính trị cho đảng viên mới, bồi dưỡng kết nạp đối tượng kết nạp đảng, kiến thức quản lý nhà nước, nghiệp vụ công tác tuyên giáo… cho trên 13.000 học viên. Công tác thông tin tuyên giáo được quan tâm, năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức được 10 kỳ hội nghị báo cáo viên, cung cấp thông tin, tư liệu và định hướng tuyên truyền cho báo cáo viên. Đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh đến cơ sở tổ chức được 3.920 buổi tuyên truyền thời sự, chính sách và truyền đạt nghị quyết cho trên 340.000 lượt người nghe.
Năm 2013, năm bản lề của kế hoạch 5 năm (2011 – 2015), cùng với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, công tác tuyên giáo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sau: Tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng chỉ đạo, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra.Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác nắm tư tưởng và dư luận xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý những vấn đề nhạy cảm mới nảy sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, định hướng dư luận; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hoàn bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Khi những cánh đào miền Bắc nở rộ, Lạng Sơn bước sang năm mới với niềm tin, hy vọng gặt hái thắng lợi mới. Hơn bao giờ, mỗi chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng – văn hoá với tinh thần không quản ngại khó khăn gian khổ, xung kích đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đến với đội ngũ đảng viên, đến với nhân dân, đi vào cuộc sống. Qua đó, sẽ tô thắm thêm truyền thống ngành tuyên giáo, góp phần quan trọng làm nên những thành công của tỉnh trong năm 2013, cũng như cả nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Hồ Xuân Hương