Thứ tư,  07/12/2022

UBND tỉnh triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê. Trong những năm qua, ngành thống kê tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng hệ thống thông tin thống kê cơ bản chính xác, đầy đủ, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng chí chỉ đạo: các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong thu thập số liệu thống kê. Phấn đấu từ năm 2013, hàng năm có số thống kê thống nhất, chính xác, trung thực và khách quan, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

LSO-Sáng 18/1/2013, tại trụ sở Cục Thống kê tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Dự hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hội nghị.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh giới thiệu các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, những nội dung cơ bản của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê. Nội dung đổi mới là: đổi mới, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê nhằm phản ánh chất lượng, hiệu quả của sự phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo yêu cầu thông tin chi tiết…; xây dựng và ban hành đầy đủ hệ thống chỉ tiêu thống kê của bộ, ngành; xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã; xây dựng hệ thống khái niệm, phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê; hoàn thiện các hình thức thu thập thông tin đầu vào của các hệ thống chỉ tiêu thống kê; tiếp tục đổi mới và hoàn thiện những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ ngành thống kê và tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế trong lĩnh vực thống kê. Hội nghị cũng giới thiệu cụ thể về mục đích, ý nghĩa, khái niệm, nội dung và phương pháp tính của từng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và thảo luận về các nội dung, phương hướng để thực hiện tốt công tác thống kê trên địa bàn.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thống kê. Trong những năm qua, ngành thống kê tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng hệ thống thông tin thống kê cơ bản chính xác, đầy đủ, đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Đồng chí chỉ đạo: các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thành phố nghiêm túc tiếp thu các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong thu thập số liệu thống kê. Phấn đấu từ năm 2013, hàng năm có số thống kê thống nhất, chính xác, trung thực và khách quan, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Lâm Như