Thứ tư,  08/02/2023

Sở Tư pháp triển khai nhiệm vụ năm 2013

Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 55 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2012.

LSO-Ngày 25/1/2013, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Năm 2012, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) bảo đảm đúng tiến độ và có chất lượng, 100% dự thảo văn bản được xây dựng, ban hành đúng quy trình, có ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp trước khi trình UBND tỉnh. Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát VBQPPL đã kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý những văn bản trái pháp luật, văn bản mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình KT-XH, có tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng công tác soạn thảo, ban hành VBQPPL. Qua công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực trọng tâm như: cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, lĩnh vực an toàn thực phẩm…đã phát hiện được những vướng mắc, bất cập trong các VBQPPL và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương, kiến nghị các giải pháp để hoàn thiện các quy định pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục được chú trọng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật trong nhân dân. Công tác hành chính tư pháp, quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp tiếp tục được thực hiện có hiệu quả…
Năm 2013, Sở Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành VBQPPL, đảm bảo 100% dự thảo văn bản được thẩm định, góp ý theo quy định của pháp luật. Giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 100% VBQPPL do UBND tỉnh ban hành, kiểm tra theo thẩm quyền 95% trở lên VBQPPL do HĐND, UBND các huyện, thành phố gửi đến. Thụ lý và trình giải quyết các việc về hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, đăng ký nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, BPGDPL. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật tỉnh. Làm tốt công tác phối hợp đa ngành trong công tác phối hợp PBGDPL…
Lãnh đạo Sở Tư pháp tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân
Nhân dịp này, Giám đốc Sở Tư pháp đã tặng giấy khen cho 15 tập thể, 55 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2012.

Minh Thảo