Thứ tư,  07/12/2022

Phát triển tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước

Ngày 25-1, Thành ủy Hà Nội sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ nay đến năm 2020".Năm 2012, các đảng bộ trong toàn thành phố đã thành lập mới được 166 tổ chức đảng trong những doanh nghiệp ngoài nhà nước, với 21.743 đảng viên. Trong số này, có 83 tổ chức đảng trong công ty cổ phần; 27 tổ chức đảng trong công ty TNHH; 13 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%; tám tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; chín tổ chức đảng trong các trường học, bệnh viện tư nhân... Phần lớn đảng viên trong các chi bộ này là người lao động trực tiếp trong doanh nghiệp. Về phát triển các đoàn thể trong doanh nghiệp, công đoàn các cấp đã phát triển được 364 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 37.267 đoàn viên...Tuy nhiên, số lượng phát triển các tổ chức đảng,...

Ngày 25-1, Thành ủy Hà Nội sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố, giai đoạn từ nay đến năm 2020”.
Năm 2012, các đảng bộ trong toàn thành phố đã thành lập mới được 166 tổ chức đảng trong những doanh nghiệp ngoài nhà nước, với 21.743 đảng viên. Trong số này, có 83 tổ chức đảng trong công ty cổ phần; 27 tổ chức đảng trong công ty TNHH; 13 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước dưới 50%; tám tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; chín tổ chức đảng trong các trường học, bệnh viện tư nhân… Phần lớn đảng viên trong các chi bộ này là người lao động trực tiếp trong doanh nghiệp. Về phát triển các đoàn thể trong doanh nghiệp, công đoàn các cấp đã phát triển được 364 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 37.267 đoàn viên…
Tuy nhiên, số lượng phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể nói trên vẫn chưa đạt chỉ tiêu thành phố đề ra. Toàn thành phố vẫn còn 15 đảng bộ trực thuộc chưa thành lập được tổ chức đảng. Vì vậy, năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gắn với việc đẩy mạnh thành lập mới các tổ chức đảng và đoàn thể theo chỉ tiêu được giao.

Theo Nhandan