Thứ tư,  28/09/2022

Thông cáo số 5, kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII

Ngày 25-5-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

Ngày 25-5-2013, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường.

 1. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

 Quốc hội đã nghe:

 – Bộ trưởng Kế hoạch và Ðầu tư Bùi Quang Vinh, thừa Ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Ðiều 170 của Luật Doanh nghiệp.

 – Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung Ðiều 170 của Luật Doanh nghiệp.

 2. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều khiển.

 Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Ðối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo về việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam – Lào.

 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều khiển.

 Quốc hội thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. Trong buổi làm việc, đã có  sáu đại biểu Quốc hội của sáu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

 – Chất lượng xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 và các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng dự toán.

 – Công tác quản lý thu, chấp hành nghĩa vụ thu nộp ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các giải pháp khắc phục hạn chế.

 – Chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi cho một số lĩnh vực quan trọng đã được Quốc hội quyết định và chi chuyển nguồn.

 – Việc chấp hành kỷ luật tài chính tại các địa phương, bộ, ngành.

 – Các giải pháp nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước…

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu lên.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc nội dung.

 Sau đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

 Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Trong buổi làm việc, đã có 14 đại biểu Quốc hội của 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

 – Nhiệm vụ và nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ.

 – Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ.

 – Tổ chức khoa học và công nghệ.

 – Các biện pháp phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

 – Xác định, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

 – Ðầu tư, cơ chế tài chính cho khoa học và công nghệ.

 – Phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

 – Thẩm quyền thành lập và quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ.

 – Phân công trách nhiệm trong quản lý ngân sách nhà nước cho khoa học và công nghệ; các quy định về huy động nguồn đầu tư của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cho hoạt động khoa học và công nghệ.

 – Trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ…

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu kết thúc nội dung.

 Buổi chiều, Quốc hội nghỉ làm việc.

 Chủ nhật, ngày 26-5-2013, Quốc hội nghỉ làm việc.

 Thứ hai, ngày 27-5-2013, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 Thứ ba, ngày 28-5-2013, buổi sáng, Quốc hội làm việc ở tổ, thảo luận về một số nội dung; buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường, nghe tờ trình, báo cáo về dự án Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo nhandan