Chủ nhật,  28/11/2021

Quốc hội công bố mức tín nhiệm của 47 chức danh chủ chốt

Sáng 11-6, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt với tỷ lệ 471/477 (chiếm 94,58%) đại biểu tán thành. Đây là cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên ở Quốc hội.

NDĐT- Sáng 11-6, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt với tỷ lệ 471/477 (chiếm 94,58%) đại biểu tán thành. Đây là cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên ở Quốc hội.

Trước đó, thay mặt Ban kiểm phiếu, Trưởng ban Đỗ Văn Chiến đã lần lượt công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt. Kết quả cho thấy, không lãnh đạo cấp cao nào có số phiếu tín nhiệm thấp quá bán. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được 330 phiếu tín nhiệm cao, 133 tín nhiệm và 28 tín nhiệm thấp trong tổng số 492 đại biểu có mặt.

Số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng là 328; 139 và 25; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là 210; 122; 160.

amesmall” src=”http://nhandan.com.vn/media/k2/galleries/20533102/3776224737.jpg” border=”0″ />

Phát biểu sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh được Quốc hội bầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng cho rằng, Quốc hội đã hoàn thành việc thay mặt đồng bào cả nước đưa ra mức tín nhiệm đối với 47 chức danh này.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là lần đầu tiên Quốc hội làm việc này, kinh nghiệm chưa có, còn để xảy ra nhiều thiếu sót, nhưng kết quả nhìn chung đã phản ánh được tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của cả nước. Nhìn chung cách đánh giá của đại biểu Quốc hội là khá khách quan, có loại phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Những vị được lấy phiếu tín nhiệm có trọng trách liên quan đến những lĩnh vực lớn, lĩnh vực nóng, đứng mũi chịu sào như ngân hàng, y tế, giáo dục, xây dựng… thì Quốc hội đòi trách nhiệm cao hơn. Phiếu tín nhiệm cao của Quốc hội là nguồn động viên, khích lệ, cũng như đánh giá khách quan của đất nước ta trong thời gian qua. Những phiếu tín nhiệm thấp thì người được lấy phiếu tín nhiệm cần phải hoàn thành tốt hơn trách nhiệm. Quốc hội đặt niềm tin vào các vị trí này sẽ phấn đấu hoàn thành tốt trong thời gian tới.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, kinh nghiệm của việc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ được áp dụng không chỉ để làm tốt ở kỳ họp Quốc hội vào những năm sau, mà còn để HĐND cả nước, HĐND các cấp tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm một cách thận trọng, khách quan và chính xác.

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn do Quốc hội đã thông qua có nội dung cụ thể như sau:

1. Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 330 phiếu (chiếm 66,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 133 phiếu (chiếm 26,71% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

2. Bà Nguyễn Thị Doan,  Phó Chủ tịch nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 263 phiếu (chiếm 52,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 215 phiếu (chiếm 43,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

3. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 328 phiếu (chiếm 65,86% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 139 phiếu (chiếm 27,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 25 phiếu (chiếm 5,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

4. Ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64,86% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 155 phiếu (chiếm 31,12% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 372 phiếu (chiếm 74,7% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 104 phiếu (chiếm 20,88% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 phiếu (chiếm 2,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

6. Bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 322 phiếu (chiếm 64,66% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 145 phiếu (chiếm 29,12% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 252 phiếu (chiếm 50,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 217 phiếu (chiếm 43,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

8. Ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ & Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 234 phiếu (chiếm 46,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 235 phiếu (chiếm 47,19% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 22 phiếu (chiếm 4,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

9. Ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 54,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 204 phiếu (chiếm 40,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 15 phiếu (chiếm 3,01% tổng số đại biểu Quốc hội).

10. Ông Trần Văn Hằng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 253 phiếu (chiếm 50,8% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 229 phiếu (chiếm 45,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

11. Ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 291 phiếu (chiếm 58,43% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 189 phiếu (chiếm 37,95% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 phiếu (chiếm 2,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

12. Ông Nguyễn Văn Hiện, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 42,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 253 phiếu (chiếm 50,8% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

13. Ông Nguyễn Kim Khoa, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 267 phiếu (chiếm 53,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 215 phiếu (chiếm 43,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 9 phiếu (chiếm 1,81% tổng số đại biểu Quốc hội).

14. Ông Phan Trung Lý, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 294 phiếu (chiếm 59,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 180 phiếu (chiếm 36,14% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 phiếu (chiếm 3,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

15. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 335 phiếu (chiếm 67,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 151 phiếu (chiếm 30,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 6 phiếu (chiếm 1,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

16. Bà Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 292 phiếu (chiếm 58,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 17 phiếu (chiếm 3,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

17. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn Thư ký kỳ họp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 286 phiếu (chiếm 57,43% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 194 phiếu (chiếm 38,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 phiếu (chiếm 2,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

18. Ông Ksor Phước, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 260 phiếu (chiếm 52,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 204 phiếu (chiếm 40,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 28 phiếu (chiếm 5,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

19. Ông Đào Trọng Thi, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 241 phiếu (chiếm 48,39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 232 phiếu (chiếm 46,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 19 phiếu (chiếm 3,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

20. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 210 phiếu (chiếm 42,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 122 phiếu (chiếm 24,5% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 160 phiếu (chiếm 32,13% tổng số đại biểu Quốc hội).

21. Ông Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 186 phiếu (chiếm 37,35% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 261 phiếu (chiếm 52,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 44 phiếu (chiếm 8,84% tổng số đại biểu Quốc hội).

22. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 196 phiếu (chiếm 39,36% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 230 phiếu (chiếm 46,18% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 65 phiếu (chiếm 13,05% tổng số đại biểu Quốc hội).

23. Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 167 phiếu (chiếm 33,53% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 264 phiếu (chiếm 53,01% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 59 phiếu (chiếm 11,85% tổng số đại biểu Quốc hội).

24. Ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 248 phiếu (chiếm 49,8% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 207 phiếu (chiếm 41,57% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 35 phiếu (chiếm 7,03% tổng số đại biểu Quốc hội).

25. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 90 phiếu (chiếm 18,07% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 286 phiếu (chiếm 57,43% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 116 phiếu (chiếm 23,29% tổng số đại biểu Quốc hội).

26. Ông Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 126 phiếu (chiếm 25,3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 274 phiếu (chiếm 55,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 92 phiếu (chiếm 18,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

27. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 88 phiếu (chiếm 17,67% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 194 phiếu (chiếm 38,96% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 209 phiếu (chiếm 41,97% tổng số đại biểu Quốc hội).

28. Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 105 phiếu (chiếm 21,08% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 276 phiếu (chiếm 55,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 111 phiếu (chiếm 22,29% tổng số đại biểu Quốc hội).

29. Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 176 phiếu (chiếm 35,34% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 280 phiếu (chiếm 56,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 36 phiếu (chiếm 7,23% tổng số đại biểu Quốc hội).

30. Ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 131 phiếu (chiếm 26,31% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 261 phiếu (chiếm 52,41% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 100 phiếu (chiếm 20,08% tổng số đại biểu Quốc hội).

31. Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 215 phiếu (chiếm 43,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 245 phiếu (chiếm 49,2% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 29 phiếu (chiếm 5,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

32. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 112 phiếu (chiếm 22,49% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 251 phiếu (chiếm 50,4% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 128 phiếu (chiếm 25,7% tổng số đại biểu Quốc hội).

33. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 86 phiếu (chiếm 17,27% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 229 phiếu (chiếm 45,98% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 177 phiếu (chiếm 35,54% tổng số đại biểu Quốc hội).

34. Ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 238 phiếu (chiếm 47,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 233 phiếu (chiếm 46,79% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 21 phiếu (chiếm 4,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

35. Ông Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 184 phiếu (chiếm 36,95% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 249 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 58 phiếu (chiếm 11,65% tổng số đại biểu Quốc hội).

36. Ông Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 158 phiếu (chiếm 31,73% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 270 phiếu (chiếm 54,22% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 63 phiếu (chiếm 12,65% tổng số đại biểu Quốc hội).

37. Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 133 phiếu (chiếm 26,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 304 phiếu (chiếm 61,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 43 phiếu (chiếm 8,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

38. Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 273 phiếu (chiếm 54,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 183 phiếu (chiếm 36,75% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 24 phiếu (chiếm 4,82% tổng số đại biểu Quốc hội).

39. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 83 phiếu (chiếm 16,67% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 294 phiếu (chiếm 59,04% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 104 phiếu (chiếm 20,88% tổng số đại biểu Quốc hội).

40. Ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 121 phiếu (chiếm 24,3% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 281 phiếu (chiếm 56,43% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 77 phiếu (chiếm 15,46% tổng số đại biểu Quốc hội).

41. Ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 323 phiếu (chiếm 64,86% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 144 phiếu (chiếm 28,92% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 phiếu (chiếm 2,61% tổng số đại biểu Quốc hội).

42. Ông Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 186 phiếu (chiếm 37,35% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 198 phiếu (chiếm 39,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 99 phiếu (chiếm 19,88% tổng số đại biểu Quốc hội).

43. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 108 phiếu (chiếm 21,69% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 228 phiếu (chiếm 45,78% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 146 phiếu (chiếm 29,32% tổng số đại biểu Quốc hội).

44. Ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 164 phiếu (chiếm 32,93% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 241 phiếu (chiếm 48,39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 87 phiếu (chiếm 17,47% tổng số đại biểu Quốc hội).

45. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 231 phiếu (chiếm 46,39% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 205 phiếu (chiếm 41,16% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 46 phiếu (chiếm 9,24% tổng số đại biểu Quốc hội).

46. Ông Trương Hoà Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 195 phiếu (chiếm 39,16% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 260 phiếu (chiếm 52,21% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 34 phiếu (chiếm 6,83% tổng số đại biểu Quốc hội).

47. Ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 198 phiếu (chiếm 39,76% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm: 269 phiếu (chiếm 54,02% tổng số đại biểu Quốc hội).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 23 phiếu (chiếm 4,62% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo Nhandan