Thứ năm,  02/12/2021

Chính sách mới, quyết định mới

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 69/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Quỹ HTND hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 69/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý đối với các Quỹ hỗ trợ nông dân (HTND) thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam. Theo đó, Quỹ HTND hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Quỹ HTND tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại quy chế này. Vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân được thực hiện dưới hình thức cho vay trợ giúp có hoàn trả (có hạn mức, có kỳ hạn) không thu lãi mà chỉ thu phí. Quỹ được trích lập quỹ dự phòng rủi ro bằng 0,9% trên số dư nợ tại thời điểm ngày 31-12 hằng năm để bù đắp tổn thất do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-7-2013

Theo Nhandan