Thứ tư,  08/12/2021

Bộ Tư pháp theo dõi ban hành văn bản thi hành luật, pháp lệnh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 921/QÐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện kể từ ngày 1-7-2013.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 921/QÐ-TTg về việc chuyển giao trách nhiệm theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp thực hiện kể từ ngày 1-7-2013.

Bộ Tư pháp có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản. Ðồng thời, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình soạn thảo, ban hành văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; định kỳ hằng tháng, 6 tháng và hằng năm có báo cáo tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ hoặc đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực…

Theo Nhandan