Chủ nhật,  28/11/2021
Thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới:

Tạo sự thống nhất, đồng thuận cao

LSO - Xác định công tác dân vận chính là “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thời gian qua, Ban dân vận (BDV) các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối kết hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

LSO – Xác định công tác dân vận chính là “thế trận lòng dân”, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thời gian qua, Ban dân vận (BDV) các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phối kết hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. 
   
                

          Các cơ quan tỉnh diễu hành truyền thông về xây dựng gia đình văn hóa

Theo đó, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh công tác dân vận. Kết quả công tác vận động quần chúng của các cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đã góp phần quan trọng tạo ra diện mạo mới về kinh tế – xã hội, đảm bảo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện các cuộc vận động như: “Vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”…Kết quả, bình quân hàng năm có trên 40% thôn, khu được công nhận thôn, khu văn hoá; trên 80% số hộ gia đình đăng ký được công nhận gia đình văn hoá. Qua đây, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bài trừ các hủ tục, tiêu cực trong đời sống, xây dựng môi trường văn hoá, văn minh trong mỗi gia đình và các khu dân cư.  Cùng với đó, công tác dân vận đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Tích cực tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ về chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh đoàn kết, phát triển kinh tế. Theo dự ước tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 đạt 46,54% dự toán trung ương giao, đạt 46% dự toán tỉnh đề ra, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2012. Đồng thời, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác vận động đóng góp xây dựng Quỹ Vì người nghèo; năm 2012, tổng quỹ cấp tỉnh thu được trên 11 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên có cuộc sống tốt hơn; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh năm 2012 xuống còn 21,01% (theo tiêu chí mới). Phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng ngàn mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Điển hình như các mô hình: giúp nhau phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng các mô hình tiết kiệm…
   
Bên cạnh đó, BDV các cấp cũng đã làm tốt công tác phối hợp tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như BDV Tỉnh ủy đã phối hợp với các ban, ngành tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức về các chuyên đề, kỹ năng vận động quần chúng, công tác tôn giáo, dân tộc cho 100% cán bộ làm công tác vận động quần chúng từ tỉnh xuống cơ sở. Gần đây nhất, vào trung tuần tháng 5/2013, BDV Tỉnh ủy đã tổ chức cho trên 30 đại biểu người có uy tín trên địa bàn tỉnh đi tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội và một số tỉnh bạn. Ở cơ sở thì BDV các cấp cũng đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể thường xuyên bám sát địa bàn, làm tốt công tác vận động quần chúng và giải quyết, thuyết phục hàng chục vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nhân dân. Các mô hình như: “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật”, “Nông dân với pháp luật”, “Cơ quan, đơn vị, xí nghiệp an toàn”… cũng luôn được duy trì hoạt động, phát huy hiệu quả trong cộng đồng.
   
Theo BDV Tỉnh ủy, qua công tác thăm dò dư luận, nhìn chung, tư tưởng của đại bộ phận quần chúng nhân dân cơ bản ổn định, yên tâm lao động sản xuất và tham gia tích cực các phong trào thi đua và đấu  tranh phòng chống các loại tội phạm. Tuy có những thuận lợi cơ bản, song thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế, chính trị vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định; hoạt động của các thế lực thù địch vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp với nhiều hình thức; phát triển kinh tế thiếu bền vững ở một số ngành, lĩnh vực đang là băn khoăn của nhiều người dân. Nhằm tăng cường hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới, tại hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ban hành nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Nghị quyết số 25-NQ/TW). Trong đó nêu rõ mục tiêu là tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới nhằm củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân, tạo phong trào cách mạng rộng lớn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây cũng là động lực để tỉnh ta tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác vận động quần chúng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong quần chúng nhân dân. Qua đây, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng của tỉnh.

Bài, ảnh: Hồ Xuân Hương