Thứ bảy,  27/11/2021

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Họp chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

LSO-Sáng 21/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

LSO-Sáng 21/6/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triệu tập hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, để sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và bàn một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phùng Thanh Kiểm phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2013, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp ổn định và có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp đang dần phục hồi, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục giữ được mức tăng trưởng khá. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt trên 8,02%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 15,3% so với cùng kỳ, ước thực hiện 1.507,2 tỷ đồng, đạt 45,6%. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được ổn đinh và có bước cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng có nhiều cố gắng, qua đó đã củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của các cấp chính quyền, nhất là những chuyển biến, tiến bộ, khắc phục những khuyết điểm sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những hạn chế, yếu kém và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2013. Đồng thời, hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: trong 6 tháng cuối năm 2013, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn; giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng. Tiếp tục tập trung điều hành ngân sách có hiệu quả, tích cực thu bằng các biện pháp quyết liệt, triệt để. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực xã hội; thường xuyên chăm lo thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thông tin và dư luận xã hội; tổ chức triển khai, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI); đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị…

HỒ XUÂN HƯƠNG