Thứ tư,  08/12/2021

Xây dựng giai cấp nông dân việt nam vững mạnh

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI chính thức khai mạc trọng thể với 1.180 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10,5 triệu hội viên nông dân cả nước về dự. Nông dân nước ta chiếm gần 70% dân số và hơn 50% lực lượng lao động xã hội.

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội, Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI chính thức khai mạc trọng thể với 1.180 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 10,5 triệu hội viên nông dân cả nước về dự. Nông dân nước ta chiếm gần 70% dân số và hơn 50% lực lượng lao động xã hội.

Trong suốt quá trình cách mạng, giai cấp nông dân luôn một lòng theo Ðảng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với chủ đề “Ðoàn kết – Ðổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Ðại hội diễn ra trong thời điểm nước ta sau hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong bối cảnh nước ta chịu tác động khá sâu sắc từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những kết quả vừa qua trong sản xuất nông nghiệp đã góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng và phát triển bền vững.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Ðại hội V của Hội, các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã năng động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2008 – 2013. Các phong trào thi đua được phát triển cả bề rộng và chiều sâu trên phạm vi cả nước. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Một số mặt hàng xuất khẩu chiếm vị trí cao trên thị trường thế giới. Thành tựu đạt được trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian qua có phần đóng góp hết sức quan trọng và to lớn của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Thực hiện công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, những thành tựu, kết quả đạt được vừa qua chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa thật sự đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước. Nông nghiệp nước ta phát triển còn kém bền vững. Tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm, sức cạnh tranh thấp, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Ðời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Khoảng cách chênh lệch giàu – nghèo giữa khu vực nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn. Trong khi đó, phương thức hoạt động của Hội một số nơi chậm đổi mới, mang nặng tính hành chính, hình thức, hiệu quả đạt được chưa cao. Việc nắm bắt tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nhất là diễn biến tư tưởng, băn khoăn, bức xúc của nông dân chưa kịp thời… Mặt khác, phong trào nông dân phát triển chưa đều giữa các địa phương; chất lượng và hiệu quả ba phong trào lớn của Hội một số nơi còn thấp. Việc hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn còn lúng túng. Năng lực cán bộ tham gia xây dựng và phản biện chính sách còn  hạn chế, chưa làm tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân…

Ðể thực hiện vai trò, nhiệm vụ to lớn trong giai đoạn cách mạng mới và bước phát triển đi lên của đất nước, giai cấp nông dân và các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Ðảng tại Nghị quyết Ðại hội XI; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (2011 – 2020); Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các ngành, các cấp Hội chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Ðề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”; Kết luận số 61 – KL/T.Ư của Ban Bí thư; Quyết định số 673/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, chú trọng tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, tham gia xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ, hội viên và bà con nông dân.

Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nhiệm vụ hàng đầu của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Vì vậy, các cấp, các ngành, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để Hội Nông dân hoạt động hiệu quả.  Hội Nông dân Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần “Ðoàn kết – Ðổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”, tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Theo Nhandan