Chủ nhật,  28/11/2021

Sơ kết công tác giảm nghèo: Tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ

LSO-Ngày 2/7/2013, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

LSO-Ngày 2/7/2013, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo 6 tháng đầu năm 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Tô Hùng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2013 tập trung thực hiện nhiều giải pháp giảm nghèo đồng bộ

Theo báo cáo đánh giá, trong 6 tháng qua, Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã tập trung chỉ đạo việc tăng cường tổ chức thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh đã trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2012; tiếp nhận và chỉ đạo phân bổ 320 tấn gạo cứu đói của Chính phủ cho các huyện, thành phố đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời chỉ đạo tăng cường đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo như hỗ trợ tiền điện thắp sáng, hỗ trợ mua thẻ BHYT cho hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Các chính sách cấp bù học phí và hỗ trợ giáo dục đối với học sinh – sinh viên. Đồng thời tổ chức thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các huyện Bình Gia, Văn Quan, Cao Lộc, Đình Lập; quyết định phân bổ và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2013.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận các vấn đề xung quanh những hạn chế tồn tại trong công tác giảm nghèo thời gian qua như: hiệu quả tuyên truyền trong công tác cấp thẻ BHYT chưa cao; phối hợp liên ngành chưa đồng bộ; tư tưởng của nhiều hộ nghèo, người nghèo còn trông chờ, ỷ lại cao; thiếu các giải pháp, biện pháp cụ thể trong chỉ đạo thực hiện; công tác kiểm tra còn hạn chế; chương trình hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo có địa chỉ cần cụ thể hơn; các vấn đề vướng mắc xung quanh việc cấp trùng thẻ BHYT cho người nghèo; công tác xã hội hoá cho công tác giảm nghèo; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo…

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cần nghiêm túc xem xét lại các tồn tại, tìm giải pháp khắc phục. Giao Sở LĐTB&XH chủ trì thực hiện xây dựng quy chế các công tác phối hợp; đẩy mạnh tuyên truyền về cấp thẻ BHYT; các chương trình hỗ trợ giảm nghèo. Đồng thời tập trung xây dựng chương trình cụ thể thực hiện công tác hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần chú trọng định hướng tư duy cách làm ăn, phát triển kinh tế cho lao động nông thôn. Đối với các mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo, cần chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nhiều mô hình hơn nữa. Rà soát, đánh giá quy trình cấp thẻ BHYT; xây dựng quy chế phối hợp liên ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả hơn. Việc hỗ trợ tiền kinh phí cho người làm công tác thống kê, tổng hợp, rà soát cấp thẻ BHYT tại các thôn, bản, khối phố, Ban chỉ đạo giao cho Sở Tài chính và Sở LĐTB&XH  phối hợp nghiên cứu mức hỗ trợ cụ thể theo từng đợt tổ chức rà soát hàng năm. Tập trung đẩy mạnh thực hiện các chương trình giảm nghèo tại các xã xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các hộ cứu đói, thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho người nghèo; chủ động tổng kết đánh giá công tác giảm nghèo hàng năm kịp tiến độ và sơ kết 3 năm thực hiện giai đoạn giảm nghèo 2011-2015 nhằm kịp thời đánh giá việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

THANH HUYỀN