Thứ năm,  02/12/2021

Thực hiện Ðề án dữ liệu về giao dịch bảo đảm

Chiều 2-7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi họp về việc thực hiện Ðề án cơ sở dữ liệu (CSDL) về giao dịch bảo đảm. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Bộ Tư pháp (chủ trì thực hiện Ðề án), Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính; Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam...

Chiều 2-7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi họp về việc thực hiện Ðề án cơ sở dữ liệu (CSDL) về giao dịch bảo đảm. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các Bộ Tư pháp (chủ trì thực hiện Ðề án), Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính; Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam…

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều khẳng định tính cần thiết trong việc thực hiện Ðề án nhằm công khai, minh bạch tài sản, tăng cường cơ hội tiếp cận khai thác thông tin về tài sản, tránh rủi ro khi xác lập các giao dịch liên quan tài sản. Ðồng thời tập trung làm rõ hơn việc sử dụng thông tin quyền sử dụng đất và các bất động sản khác trong CSDL về giao dịch bảo đảm theo hướng các bộ, ngành phối hợp khai thác thông tin tài sản liên quan các giao dịch tài sản.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc thực hiện Ðề án này không phải là xây dựng lại dữ liệu thông tin về các loại hình tài sản từ đầu mà chỉ là tích hợp thông tin từ các bộ, ngành. Bộ Tư pháp cần tập trung quản lý các thông tin đã được tích hợp này. Phó Thủ tướng cho rằng, hoàn toàn có cơ sở để thực hiện thành công việc tích hợp CSDL về giao dịch bảo đảm, mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, đáp ứng được yêu cầu hội nhập với khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát lại CSDL mà ngành mình quản lý để sử dụng cho việc tích hợp CSDL về giao dịch bảo đảm; quan tâm việc đào tạo nhân lực quản lý CSDL giao dịch bảo đảm, trước hết cần tích hợp trước các thông tin liên quan giao dịch phổ biến đối với các động sản, bất động sản, quyền sử dụng đất để tạo thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp…

Theo Nhandan