Chủ nhật,  05/12/2021

Lực lượng hậu cần, kỹ thuật Công an thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

65 năm qua, lực lượng hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân (HCKT CAND) luôn học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Qua  đó, xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện cả về phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, năng lực công tác thực tiễn, nhằm huy động và phát huy tiềm lực HCKT cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự - an toàn xã hội trong mọi giai đoạn cách mạng của đất nước.

65 năm qua, lực lượng hậu cần, kỹ thuật công an nhân dân (HCKT CAND) luôn học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy. Qua  đó, xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển toàn diện cả về phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, năng lực công tác thực tiễn, nhằm huy động và phát huy tiềm lực HCKT cho công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự – an toàn xã hội trong mọi giai đoạn cách mạng của đất nước.

Từ năm 2009 đến nay, đội ngũ cán bộ làm công tác HCKT CAND được củng cố, từng bước trưởng thành, tiếp cận và ứng dụng kịp thời nhiều tiến bộ khoa học – kỹ thuật và công nghệ. Mỗi năm, lực lượng HCKT CAND được bổ sung hàng trăm cán bộ với nhiều chuyên ngành khác nhau như: luật, xây dựng, kiến trúc, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, y tế… Quá trình tuyển chọn đã khuyến khích và tạo điều kiện tuyển cán bộ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt vào công tác.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật và công an các địa phương, đơn vị đã chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Ðến nay, lực lượng CAND có đội ngũ cán bộ HCKT với hơn 14 nghìn cán bộ, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ… chuyên khoa cấp I, cấp II và chuyên gia đầu ngành trên một số lĩnh vực khoa học – kỹ thuật công nghệ, y tế, đảm nhận công việc trên mọi miền Tổ quốc.

Thực hiện phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy làm kim chỉ nam cho các hoạt động, lực lượng HCKT đã nỗ lực phấn đấu rèn luyện, tạo bước phát triển mới và đạt được nhiều kết quả tốt. Phong trào thi đua của lực lượng đã được Ðảng ủy, lãnh đạo công an các cấp thường xuyên quan tâm, chỉ đạo lồng ghép với phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và các cuộc vận động của lực lượng CAND, tạo nét mới trong thi đua của lực lượng HCKT CAND. Do đó, các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đắc lực vào sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự trong thời gian qua. Trong phong trào thi đua đã xuất hiện 92 tập thể và 110 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu có nhiều đóng góp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua các phong trào thi đua đã làm chuyển biến tích cực các mặt công tác, tuy nhiên hoạt động HCKT trong CAND vẫn còn một số hạn chế. Hiện nay, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, phương tiện còn thiếu; tổ chức bộ máy HCKT công an các địa phương còn phân tán (viễn thông, tin học, cơ yếu…); số lượng cán bộ HCKT chưa đáp ứng với sự phát triển của tình hình nhiệm vụ, cơ bản là thiếu hụt cán bộ có trình độ cao về khoa học – kỹ thuật, các chuyên gia đầu ngành để triển khai nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới vào thực tiễn công tác. Mặt khác, một số chính sách đối với cán bộ khoa học – kỹ thuật còn thiếu ổn định và bất cập, cho nên chưa tạo động lực thu hút và tập hợp nhân tài. Bên cạnh đó là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay thiếu quy hoạch tổng thể, kinh phí dành cho đào tạo, nghiên cứu khoa học thấp, là nguyên nhân chính ảnh hưởng chất lượng thu được.

Hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh CNH, HÐH và hội nhập quốc tế, bên cạnh những thuận lợi cho việc phát triển kinh tế – xã hội, còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự – an toàn xã hội càng khó khăn và phức tạp. Ðể phục vụ đắc lực sự nghiệp giữ gìn an ninh – trật tự trong tình hình mới, cần phải duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cán bộ HCKT CAND có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Ðảng, Tổ quốc và nhân dân, có lối sống trong sạch, giản dị, chấp hành nghiêm kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, tận tụy với công việc, có trình độ chuyên môn cao, ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào công tác công an.

Vận dụng Sáu điều Bác Hồ dạy vào xây dựng đội ngũ cán bộ HCKT CAND trong tình hình mới, cấp ủy và lãnh đạo công an các cấp của lực lượng HCKT căn cứ vào yêu cầu, đặc điểm tính chất công tác để tiến hành các biện pháp giáo dục, quản lý, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của Sáu điều Bác Hồ dạy CAND. Mỗi tập thể và từng cán bộ, chiến sĩ lực lượng HCKT cần xây  dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ HCKT ngày càng trong sạch, vững mạnh, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, lãnh đạo Tổng cục HCKT tiếp tục bố trí, sắp xếp cán bộ làm công tác HCKT phù hợp trình độ chuyên môn được đào tạo và chức danh tiêu chuẩn nghiệp vụ. Việc bố trí cán bộ vào các vị trí công tác theo đúng sở trường, sử dụng đúng người, đúng việc nhằm phát huy năng lực sáng tạo và nâng cao chất lượng công việc. Ðồng thời, phát triển công tác HCKT theo chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung bảo đảm phục vụ cho các lực lượng chiến đấu và các đơn vị cơ sở. Huy động tiềm lực, mọi nguồn vốn cả trong ngành và ngoài ngành để nâng cao năng lực và hiệu quả công tác HCKT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Nhandan