Thứ năm,  02/02/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 49/2013/QÐ-TTg bổ sung Ðiều 3a về cơ chế tài chính của Quyết định số 06/2013/QÐ-TTg ngày 24-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 49/2013/QÐ-TTg bổ sung Ðiều 3a về cơ chế tài chính của Quyết định số 06/2013/QÐ-TTg ngày 24-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Theo đó, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các chế độ đối với cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20-9-2013.

Theo Nhandan