Chủ nhật,  29/01/2023

Góp ý vào dự thảo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

Ngày 7-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm "lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc". Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia đầu ngành về văn hóa.

Ngày 7-8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Tọa đàm “lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam về dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Ðồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì tọa đàm. Dự tọa đàm, có đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các nhà nghiên cứu và chuyên gia đầu ngành về văn hóa.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tọa đàm, đồng chí Ðinh Thế Huynh khẳng định: Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa ra đời năm 1998 thể hiện tầm nhìn sâu rộng, chứa đựng các giá trị tư tưởng, nhân văn và khoa học, được coi là cương lĩnh văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hợp lòng dân và sớm đi vào cuộc sống, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, qua 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết, bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thay đổi lớn, xuất hiện những vấn đề mới vừa là thời cơ, vừa là thách thức, tác động sâu sắc đến đời sống văn hóa ở nước ta, cần được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học, từ đó đề xuất với Ban Chấp hành T.Ư Ðảng ra chủ trương, biện pháp tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong tình hình mới. Ðến nay, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương đã tổ chức xong việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) và gửi báo cáo về Ban Chỉ đạo. Căn cứ vào các bản báo cáo tổng kết, Thường trực Ban Chỉ đạo đã xây dựng dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII). Ban Chỉ đạo xây dựng Ðề án cũng đã họp ba phiên quan trọng góp ý từ khi hình thành đề cương khái quát, đề cương chi tiết đến dự thảo Báo cáo tổng kết lần một. Dự thảo Báo cáo tổng kết lần hai cũng đã được gửi về các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố lấy ý kiến góp ý và tiếp tục hoàn chỉnh. Dự thảo lần này về cơ bản được chuẩn bị chu đáo, đã kiểm điểm, đánh giá nghiêm túc tình hình triển khai, nhận thức về các quan điểm, việc thực hiện 10 nhiệm vụ và bốn nhóm giải pháp lớn nêu trong Nghị quyết, từ đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung nội dung một số quan điểm, xác định mục tiêu cần đạt tới của văn hóa đến năm 2020, nêu bảy nhiệm vụ văn hóa trọng yếu và năm nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong thời gian qua, Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập xây dựng Ðề án cũng đã dành nhiều công sức, trí tuệ tập hợp các nguồn tư liệu, tổ chức tọa đàm tranh thủ ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia văn hóa để hoàn thiện Báo cáo, nhưng các lĩnh vực văn hóa vốn rất rộng lớn, gồm nhiều nội dung, hoạt động không đồng đều giữa các vùng, miền, lại chịu tác động của hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cho nên việc nhận định, đánh giá và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo Báo cáo cần được tiếp tục phân tích, làm rõ để bảo đảm tính khách quan, khoa học trước khi trình lên Ban Chấp hành T.Ư Ðảng.

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu tham dự đã phát biểu ý kiến, làm rõ một số vấn đề trọng tâm, cốt lõi nêu trong dự thảo Báo cáo tổng kết, trong đó có các nhận định, đánh giá tình hình văn hóa nước ta sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”. Nhiều nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những hạn chế, yếu kém của việc triển khai thực hiện Nghị quyết và thực trạng hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật ở nước ta trong 15 năm qua được các đại biểu thẳng thắn phân tích. Cuộc tọa đàm cũng nêu lên một phần những bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa và bàn về các mục tiêu phát triển văn hóa đến năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời gian tới.

Theo Nhandan