Chủ nhật,  05/02/2023

Hòa Bình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI)

Ngày 8/8, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Ngày 8/8, Tỉnh ủy Hòa Bình đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các ban, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trình bày các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI), như: Nghị quyết về tăng cường sự đổi mới lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; nghe Kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc triển khai đợt học tập sâu rộng Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) tới các chi bộ, các tổ chức chính trị – xã hội và quần chúng nhân dân; chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể ở địa phương mình; các ban Đảng khẩn trương xây dựng Đề án thực hiện trình Tỉnh ủy thông qua trong tháng 9/2013. Tỉnh ủy Hòa Bình nhấn mạnh việc học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XI) gắn liền với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các ngành, địa phương dồn sức hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2013.

Theo Dangcongsan