Thứ sáu,  03/02/2023

Chính sách mới, quyết định mới

Chính phủ vừa ra Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.

Chính phủ vừa ra Nghị định số 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.

Nghị định gồm tám chương, 52 điều. Sau những quy định chung, nghị định nêu rõ việc tổ chức hoạt động kinh doanh TCĐTCT; điều kiện và trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh TCĐTCT; thông tin, quảng cáo, khuyến mại; tài chính, kế toán và kiểm toán; quản lý nhà nước, kiểm tra, thanh tra; xử phạt vi phạm hành chính; điều khoản thi hành và quy định chuyển tiếp.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2013. Bãi bỏ Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27-2-2003 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định trước đây trái với quy định tại nghị định này.

Theo Nhandan